|   print

Ammonia exchange measurements over a corn field in Lelystad, the Netherlands in 2009
[ Ammoniakuitwisselingsmetingen boven een smijmaisveld in Lelystad, Nederland in 2009 ]
 
Wichink Kruit RJ, Volten H, Haaima M, Swart DPJ, van Zanten MC, van Pul WAJ

63 p in English   2010

RIVM rapport 680180002
download pdf (2582Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the Netherlands, ammonia is present in the atmosphere mainly (90%) due to agricultural emission. The emissions are registered and reported as the official emission numbers in the Emission Inventory. From the analysis and interpretation of the ammonia gap it appeared that some emission sources are still missing (van Pul et al., 2008). One of these is the emission by agricultural crops that takes place mainly at higher temperatures and during senescence (ripening) of the crop. However, the uncertainty in these emissions is rather high. Here, we report ammonia exchange values (fluxes) that were measured over a green (fodder) corn field in Lelystad, the Netherlands, in 2009. Owing to circumstances (theft of computers halfway the measurement campaign) a substantial amount of relevant data was lost. Therefore, in this report we mainly explain and record the techniques used, and we interpret the remaining data.
The results show that the measurements of the two DOAS systems (Differential Optical Absorption Spectroscopy) are sufficiently accurate and stable to measure the exchange of ammonia with the surface.
The ammonia exchange measurements over the corn field in Lelystad have shown that the corn generally absorbs ammonia during nighttime. The corn canopy and the bare soil can emit ammonia, especially during warm and sunny days in the growth season. Emissions due to senescence could not be distinguished, probably because of loss of data in a crucial episode of the campaign due to the theft of equipment, and because the corn was harvested early, before the ripening took place.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ammoniak in de buitenlucht is in Nederland voor het merendeel (90%) afkomstig van agrarische activiteiten. De emissies worden in beeld gebracht en gerapporteerd als de officiele emissiecijfers onder regie van de EmissieRegistratie. Uit de analyse en duiding van het ammoniakgat is naar voren gekomen dat er nog ontbrekende emissieposten bestaan (van Pul et al., 2008). Een van die posten is de emissie van landbouwgewassen die voornamelijk plaatsvindt bij hogere temperaturen en tijdens het afrijpen (afsterven) van het gewas. De onzekerheid in deze emissies is echter vrij groot. In dit rapport wordt verslag gedaan van emissiemetingen van ammoniak boven een snijmaisveld in Lelystad in 2009. Door omstandigheden (diefstal van computers halverwege de meetperiode) zijn een groot deel van de relevante metingen verloren gegaan. In dit rapport wordt daarom voornamelijk de gebruikte techniek uitgelegd en vastgelegd en een interpretatie van de overgebleven metingen gegeven.
De resultaten laten zien dat de metingen met de twee DOAS systemen (Differentiele Optische Absorptie Spectroscopie) nauwkeurig en stabiel genoeg zijn om de uitwisseling van ammoniak aan het oppervlak te kunnen meten.
De ammoniakuitwisselingsmetingen boven het snijmaisveld in Lelystad laten zien dat de snijmaisplanten over het algemeen 's nachts ammoniak opnemen. De snijmaisplanten en de kale grond stoten ook ammoniak uit, dit vooral op warme en zonnige dagen tijdens de groeiperiode. Er zijn echter nauwelijks afrijpingsemissies waargenomen, waarschijnlijk omdat de metingen in de daarvoor interessante periode verloren zijn gegaan door de inbraak en omdat het gewas relatief vroeg is geoogst, waardoor het afrijpingsproces nog niet begonnen was.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-03-11 )