|   print

Selectie van stoffen voor het KRW Meetnet Grondwater
[  ]
 
de Nijs ACM, van Beelen P, van der Linden AMA, Wuijts S

29 p in Dutch   2009

RIVM rapport 680182001
download pdf (1330Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Water Framework Directive (WFD) and the Groundwater Directive (GWD) require that the Netherlands achieves a good groundwater status. Monitoring data on potentially harmful substances are needed to meet this objective. For drinking water and aquatic and terrestrial ecosystems to be sufficiently protected, the RIVM recommends extending the current list of monitored substances to include a total of 79 pesticides and herbicides, 29 main and trace elements, including a large number of (heavy) metals, and 16 other parameters, such as acidity. This list has been compiled by order of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment and is directly associated with the revision of the 'Draaiboek' Monitoring Groundwater in 2009, which describes the monitoring programme.
Groundwater in the Netherlands is monitored within the framework of the WFD Monitoring Programme Groundwater Quality. In this programme, all determinants on the list are monitored to determine the status of the groundwater as well as the effect of possible measures. The substances on the list were selected in a shortened selection procedure that assessed the potential adverse effects of these substances in groundwater on drinking water and aquatic and terrestrial ecosystems. Monitoring data were used for this assessment.
The RIVM advises selecting measurement methods that measure as many substances as possible in addition to those on the list. The RIVM also recommends that the full procedure, according to the Guidance on Pressures and Impacts, be followed for selecting those substances to be monitored in the groundwater. Special attention should be given to emerging chemicals, such as animal pharmaceuticals and fire retardants.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR) moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het grondwater in Nederland op orde komt. Hiervoor zijn monitoringgegevens nodig van stoffen in het grondwater die mogelijk schadelijk zijn. Om het drinkwater en de ecosystemen in het oppervlaktewater en de natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater te kunnen beschermen beveelt het RIVM aan om de huidige lijst met te monitoren stoffen uit te breiden. Het RIVM adviseert om in totaal 79 bestrijdingsmiddelen, 29 hoofd- en sporenelementen, waaronder een groot aantal metalen, en 16 overige parameters, zoals de zuurgraad, te monitoren. Deze lijst is in opdracht van het ministerie van VROM opgesteld in verband met de herziening van het zogeheten Draaiboek Monitoring Grondwater in 2009, waarin het monitoringprogramma staat beschreven.
In Nederland wordt het grondwater gemonitord in het KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG). In dit programma worden de stoffen uit de lijst gemonitord om de toestand van het grondwater te kunnen bepalen, evenals het effect van eventuele maatregelen hierop. De stoffen uit de lijst zijn geselecteerd met behulp van een verkorte selectieprocedure. Hierin is op basis van meetgegevens gekeken in hoeverre de concentratie van toxische stoffen in het grondwater mogelijk een probleem vormt voor het drinkwater en de ecosystemen in het oppervlaktewater en de grondwaterafhankelijke natuurgebieden.
Volgens het RIVM zouden de meetmethoden zodanig moeten worden gekozen dat er tegelijkertijd zo veel mogelijk andere stoffen worden gemeten. Daarnaast wordt aanbevolen om de volledige procedure conform de Guidance on Pressures and Impacts uit te voeren om de stoffen te selecteren die in het grondwater zouden moeten worden gemeten. Daarbij zou specifiek gelet moeten worden op 'nieuw opkomende stoffen', zoals de diergeneesmiddelen en brandvertragers.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-10-08 )