|   print

Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid. Invloed van verschillende grenswaarden op blootstelling, hinder en mogelijkheden ontwikkelingslocaties
[ Assessment of new limit values for wind turbines. Influence of different limit values on exposure, annoyance and potential development locations ]
 
Verheijen E, Jabben J, Schreurs E, Koeman T, van Poll R, du Pon B

36 p in Dutch   2009

RIVM rapport 680300007
download pdf (5239Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Approximately 1500 people living in the close vicinity of wind turbines in the Netherlands run the risk of suffering severe annoyance effects due to noise exposure. New guidelines that limit new wind turbines to a maximum noise level of 45 dB can minimize any further increase in noise health effects. Noise levels above 45 dB will likely result in a further increase in annoyance effects and sleep disturbances. Compared to other noise sources, noise emitted from a wind turbine causes annoyance at relatively low noise levels. The amount of available land for the placement of new wind turbines depends on the limit value that is chosen. A limit value of 40 dB would enable an additional 7000 megawatt of renewable energy to be obtained from new turbines. A limit value of 45 dB, however, would enable wind turbines to be constructed on additional land, resulting in the production of approximately 25,000 megawatt.
A new noise regulation for wind turbines is currently being prepared that sets limits on the noise levels experienced by residents of nearby dwellings. The regulation aims at limiting the effects of noise annoyance caused by new wind turbines within the framework of policy targets for renewable energy. This new regulation will be in line with existing ones for road- and railway traffic in setting both a preferable and maximum allowable value for the noise level (Lden) in nearby residences. Below the preferred value, there will be no noise restriction; above the maximum value, local authorities will not be allowed to issue building permits. For noise levels that fall in between, the decision for/against construction will be based on the results of a public inquiry process involving the major stakeholders.
The National Institute for Public Health and Environment (RIVM) has investigated the consequences of different choices for the preferred and maximum noise limits. Aspects of annoyance and health effects, amount of land available for new turbines within the framework of energy policy targets and the risk of extra noise health effects from exposure to low-frequency noise were evaluated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ongeveer 1500 omwonenden rondom de huidige windturbines in Nederland hebben kans op ernstige geluidhinder. Een richtwaarde van 40 decibel (dB) in de nieuwe regelgeving voor windturbines kan een verdere toename tot een minimum beperken als nieuwe windturbines worden gerealiseerd. Boven de 45 dB zijn in toenemende mate hinderklachten en gezondheidsproblemen te verwachten. In vergelijking met andere typen geluidbronnen ontstaan bij windturbines eerder hindereffecten voor omwonenden bij een lagere geluidbelasting. De keuze van grenswaarden heeft gevolgen voor de hoeveelheid ruimte op land die beschikbaar is voor nieuwe windturbines. Geschat wordt dat een grenswaarde van 40 dB ruimte biedt voor 7000 megawatt aan duurzame energie via nieuwe windturbines. Een grenswaarde van 45 dB biedt meer ruimte, ongeveer voor 25.000 megawatt.
Momenteel is een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding dat eisen stelt aan de geluidimmissie van nieuwe windturbines in Nederland. Het wetsvoorstel beoogt de geluidhinder van nieuwe turbines te beperken bij realisatie van de doelstellingen van het kabinet voor duurzame energie. Net als in de wetgeving voor weg- en railverkeersgeluid wordt in het wetsvoorstel een richtwaarde en een maximale grenswaarde voor de geluidbelasting (in Lden) van woningen gesteld. Onder de richtwaarde zijn er geen belemmeringen om nieuwe windturbines te plaatsen; boven de maximale grenswaarde kan het bevoegde gezag geen vergunning verlenen. Tussen deze waarden zullen belangen via een inspraakprocedure worden afgewogen.
Het RIVM heeft de mogelijke consequenties bij verschillende grenswaarden onderzocht. Gekeken is naar de kans op geluidhinder, plaatsingsruimte voor nieuwe turbines in relatie tot energiedoelstellingen en risico's op extra hinder door laagfrequent geluid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-09-04 )