†|†  print

Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2010 : Informative Inventory Report 2012
[†Emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland, 1990-2010 : Toelichting op de jaarlijkse reeks emissiecijfers†]

Jimmink BA, Coenen PWHG, Droge R, Geilenkirchen GP, Leekstra AJ, van der Maas CWM, te Molder RAB, Peek CJ, Vonk J, Wever D

120 p in English ††2012

RIVM rapport 680355008
download pdf (2301Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Emissions of air pollutants in the Netherlands have decreased over the 1990-2010 period. This concerns emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxides, non-methane volatile organic compounds (NMVOC), carbon monoxide, ammonia, particulate matter (PM10), heavy metals and persistent organic pollutants (POPs). The downward trend may be attributed in particular to cleaner fuels, cleaner car engines and to emission reductions in the industrial sectors.

This has become apparent from RIVM's explanation of Dutch emission data on transboundary air polluting substances, in the Informative Inventory Report (IIR) 2012. Every year, the RIVM submits emission data to the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and the European Commission. The figures consist of emission data on a series of years, from 1990 up to the most recent year. Moreover, this year's submission also includes data on the spatial distribution of emissions, which must be reported on every five years by all European Member States.

New insights into emissions from motorcycles and mopeds:
New methods of calculating emissions, over the years, have led to ever more accurate results. This year, the largest improvement was made in emission calculations for motorcycles and mopeds in the Netherlands. Emissions were calculated using a new model that takes engine capacity and the age of motorcycles and mopeds more into account. This new model has shown that older motorcycles and mopeds produce higher levels of particulate matter (PM10) than estimated before. Levels of nitrogen oxide emissions also proved to be higher than calculated earlier. However, in the Netherlands, emissions from motorcycles and mopeds only represent a small share of total nitrogen oxide and particulate matter emissions from road transport. In addition, although older mopeds were shown to emit more hydrocarbons than previously estimated, newer mopeds appeared somewhat cleaner. This has resulted in a faster decrease in hydrocarbon emissions than had been previously calculated: from 25 kilotonnes in 1990 to 4 kilotonnes in 2010.

Levels of nitrogen oxide emissions from freight transport higher than expected:
Nitrogen oxide emissions from freight transport in the Netherlands have also been recalculated based on new insights into the emissions from so-called Euro-IV trucks. This term refers to the EU directive on emissions of harmful substances from freight transport. Measurements have shown that nitrogen oxide emission levels from these trucks along motorways were higher than previously estimated. In addition, it was also shown that there are slightly fewer of these Euro-IV trucks on the Dutch roads than previously assumed; since as early as 2006, due to a subsidy regulation, cleaner trucks have been sold that comply with more stringent standards (Euro-V). Despite this fact, in 2010, the level of nitrogen emissions from freight transport was around 5 kilotonnes higher than previously calculated. Furthermore, a more accurate insight was obtained in the share of the various categories of trucks within the Dutch national fleet of trucks.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Tussen 1990 en 2010 is in Nederland de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen gedaald. Het betreft de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), koolmonoxide, ammoniak, fijn stof (PM10), zware metalen en persistente organische stoffen (POP's). Deze neerwaartse trend is vooral toe te schrijven aan de introductie van schonere auto's en brandstoffen, en aan emissiebeperkende maatregelen bij industriŽle sectoren.

Dit blijkt uit de toelichting van het RIVM op de Nederlandse emissiecijfers van grootschalige luchtverontreinigende stoffen, het Informative Inventory Report (IIR) 2012. Deze cijfers worden jaarlijks onder regie van het RIVM geleverd aan de Verenigde Naties (UNECE) en de Europese Commissie. De emissiecijfers beslaan een reeks jaren, vanaf 1990 tot het meest recente jaar. Dit keer zijn ook de geografische verdelingen van de emissiecijfers gerapporteerd, waartoe Europese lidstaten elke vijf jaar zijn verplicht.

Nieuwe inzichten in de emissies van motorfietsen en bromfietsen:
Door de jaren heen resulteren nieuwe methoden om de emissies te berekenen in nauwkeurigere uitkomsten. De grootste verbetering heeft dit verslagjaar plaatsgevonden in de emissieberekening van bromfietsen en motorfietsen in Nederland. Deze emissies zijn berekend met een nieuw model dat beter rekening houdt met het motorvermogen en de leeftijd van de bromfietsen en motorfietsen. Het nieuwe model laat zien dat vooral oudere motorfietsen en bromfietsen meer fijn stof (PM10) uitstoten dan eerder werd verwacht. Ook de uitstoot van stikstofoxiden ligt iets hoger dan eerder werd berekend. Motoren en bromfietsen leveren echter maar een kleine bijdrage aan de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof van wegverkeer in Nederland. Oude bromfietsen blijken ook meer koolwaterstoffen uit te stoten dan eerder werd gedacht, maar nieuwe bromfietsen blijken juist wat schoner. Als gevolg hiervan dalen de emissies van koolwaterstoffen sneller dan eerder werd berekend: van 25 kiloton in 1990 tot 4 kiloton in 2010.

Uitstoot van stikstofoxiden door vrachtverkeer hoger dan gedacht:
Ook de uitstoot van stikstofoxiden door vrachtverkeer in Nederland is opnieuw berekend, en wel op basis van nieuwe inzichten in de uitstoot van zogenoemde Euro-IV vrachtauto's. Deze aanduiding verwijst naar de Europese wetgeving voor de uitstoot van schadelijke stoffen door vrachtauto's. Euro-IV vrachtauto's zijn tussen 2005 en 2008 verkocht in Nederland. Uit metingen blijkt dat de uitstoot van stikstofoxiden door deze vrachtauto's op snelwegen hoger is geweest dan eerder werd gedacht. Tegelijkertijd blijken er in Nederland iets minder Euro-IV vrachtauto's rond te rijden dan eerder werd verondersteld: door een subsidieregeling zijn er vanaf 2006 al schonere vrachtauto's verkocht die aan strengere normen voldeden (Euro-V). Toch is de uitstoot van stikstofoxiden door vrachtverkeer in 2010 nu circa 5 kiloton hoger dan eerder werd berekend. Daarnaast is nauwkeuriger inzicht verkregen in het aandeel van de diverse categorieŽn trucks in het totale Nederlandse vrachtwagenpark.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO PBL
( 2012-03-29 )