†|†  print

Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2011 : Netherlands Informative inventory report 2013
[††]

Jimmink BA, ten Broeke HM, Coenen PWHG, Droge R, Geilenkirchen GP, Leekstra AJ, van der Maas CWM, te Molder RAB, Peek CJ, Vonk J, Wever D

125 p in English ††2013

RIVM report 680355012
download pdf (1870Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Emissions the Netherlands in 2011 under national ceilings
Emissions of nitrogen oxides (NOx) have decreased in 2011 to the level that for the first time they were below the cap the European Union has set for 2010. Herewith, the Netherlands comply with all four so-called emission ceilings (NEC). For ammonia, sulphur dioxide and nonmethane volatile organic compounds (NMVOC) the Netherlands already complied with the ceilings in 2010.

This has become apparent from RIVM's explanation of Dutch emission data on transboundary air polluting substances, in the Informative Inventory Report (IIR) 2013. This concerns emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxides, NMVOC, carbon monoxide, ammonia, particulate matter (PM10), heavy metals and persistent organic pollutants (POPs) which have all decreased over the 1990-2011 period. The downward trend may in particular be attributed to cleaner fuels, cleaner car engines and to emission reductions in the industrial sectors.

Lower emissions of pollutants from old passenger cars
New methods of calculating emissions, over the years, have led to results that are ever more accurate. This year, the largest improvement was made in emission calculations for passenger cars in the Netherlands. Consequently, emissions from gasoline cars without catalytic converter appeared to be lower than previously calculated. In particular, this is because these cars on average drive fewer kilometres per year than previously assumed. Statistics Netherlands (CBS) have monitored the kilometres driven by passenger cars more accurately, by splitting them more specifically by age and fuel type. Between 2005 and 2010, the total NOx emission by passenger cars, both dieselfuelled, as gasoline fuelled, appeared to be about 15 per cent lower than calculated last year. The calculated NMVOC emission was even 25 per cent lower.

Young diesel cars more polluting than expected
Nitrogen oxides emissions from so-called Euro-5 diesel cars appear to be higher than previously assumed; About 6 per cent in 2010. The Euro-5 term refers to the European standard on emissions of pollutants from passenger cars and light-duty vehicles. According to this legislation, NOx emissions by diesel cars should drop by 28 per cent compared to the Euro-4 standard. Euro-5 cars have penetrated the Dutch market in 2008 and ever since TNO has measured the on-road emissions by several Euro-5 cars. These measurements have shown that NOx emissions are considerably higher than the standards; how much higher depends on driving behaviour (accelerating and braking in cities or continuous driving on highways). Cars appear to drive less economical on the road than during the car producers' testing conditions. Therefore, the on-road NOx emissions from Euro-5 diesel cars are on average even higher than the Euro-4 standard.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Emissies Nederland in 2010 onder plafonds
De Nederlandse uitstoot van stikstofoxiden (NOx) is in 2011 zodanig afgenomen dat het voor het eerst kwam onder het maximum dat de Europese Unie daaraan voor 2010 heeft gesteld. Hiermee voldoet Nederland aan alle vier de zogeheten nationale emissieplafonds (NEC). Voor ammoniak, zwaveldioxide en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) voldeed Nederland al in 2010 aan deze plafonds.

Dit blijkt uit de toelichting van het RIVM op de Nederlandse emissiecijfers van grootschalige luchtverontreinigende stoffen, het Informative Inventory Report (IIR) 2013. Deze cijfers betreffen de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, NMVOS, koolmonoxide, ammoniak, fijn stof (PM10), zware metalen en persistente organische stoffen (POP's). De uitstoot van al deze stoffen is tussen 1990 en 2011 gedaald. Dit komt vooral door schonere auto's en brandstoffen en door emissiebeperkende maatregelen van industriŽle sectoren.
Lagere uitstoot van schadelijke stoffen door oude personenauto's
Door de jaren heen resulteren nieuwe methoden om de emissies te berekenen in nauwkeurigere uitkomsten. Zo blijkt onder andere uit dit verslagjaar dat de emissieberekening voor personenauto's in Nederland is verbeterd. Daaruit volgt dat de uitstoot van schadelijke stoffen door benzineauto's zonder katalysator lager is dan werd verondersteld. Dat komt vooral doordat deze auto's gemiddeld op jaarbasis minder kilometers rijden dan eerder werd gedacht. Het CBS heeft afgelopen jaar de gereden kilometers van personenauto's nauwkeuriger in beeld gebracht door ze specifieker dan voorheen uit te splitsen naar leeftijd en brandstoftype. Tussen 2005 en 2010 valt hierdoor de totale uitstoot van stikstofoxiden door personenauto's, zowel diesel als benzine, circa 15 procent lager uit dan vorig jaar was berekend. De uitstoot van NMVOS is dit jaar zelfs 25 procent lager berekend.

Jonge dieselauto's vervuilender dan gedachtDe uitstoot van stikstofoxiden door zogeheten Euro-5 dieselauto's blijkt hoger dan eerder werd aangenomen; in 2010 circa 6 procent. De Euro-5 aanduiding verwijst naar de Europese wetgeving voor de uitstoot van schadelijke stoffen door personenauto's en bestelauto's. Volgens deze wetgeving zou de stikstofoxidenuitstoot door dieselauto's met 28 procent moeten dalen ten opzichte van de Euro-4-norm. Euro-5 personenauto's zijn in 2008 op de Nederlandse markt gekomen, waarna TNO in 2012 van enkele Euro-5 auto's de emissies heeft gemeten. Hieruit blijkt dat de uitstoot van stikstofoxiden flink hoger ligt dan de Europese emissienormen voor deze auto's; de mate waarin hangt af van het rijgedrag (optrekken en remmen in steden of doorrijden op de snelweg). Auto's blijken in de praktijk minder zuinig te rijden dan tijdens condities waaronder fabrikanten testen. De stikstofoxidenuitstoot van Euro-5 dieselauto's is daarmee gemiddeld zelfs hoger dan de norm voor Euro-4 auto's.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO Netherlands Environmental Assessment Agency PBL
( 2013-03-18 )