|   print

The Euro emission standards for cars and trucks in relation to NO2 limit value exceedances in the Netherlands
[  ]
 
Velders GJM, Wesseling J, Geilenkirchen GP, Ligterink NE

23 p in English   2013

RIVM letter report 680363001
download pdf (505Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
Number of exceedances NO2 limit value partly due to higher than expected traffic emissions

Since the 1990s, the Euro standards are in effect to reduce the exhaust emissions of air pollutants of passenger cars and trucks. National and international research has shown that the actual emissions of nitrogen oxides (NOx) by traffic decrease less than was expected from the Euro standards. The limit value for nitrogen dioxide (NO2) is expected to be exceeded at approximately 150 locations (15 km road length) in the Netherlands in 2015. If the actual exhaust emissions from passenger cars and trucks had decreased as was expected based on the Euro standards, there would be virtually no exceedances anymore in 2015. The uncertainty in the estimates is large, because at hundreds of locations the concentrations are just above or below the limit value. This study was conducted by RIVM, the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and TNO.

The Euro standards are important tools in Europe to bring the nitrogen dioxide concentrations below the limit value. They have become increasingly stringent over the years. To check whether the emissions of cars meet the Euro emission standards, they are tested under laboratory conditions. The past few years have shown that diesel passenger cars and trucks in practice usually emit more nitrogen oxides than was expected based on the laboratory tests.

The less than expected reductions in exhaust emissions also affect the total nitrogen oxide emissions in the Netherlands. If these emissions would have been as low as was expected, projected total nitrogen oxide emissions of road traffic would be about 50 million kg in the Netherlands in 2015. Based on actual emissions that estimate is 50 percent higher, about 74 million kilograms.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Aantal overschrijdingen NO2-grenswaarde deels gevolg van tegenvallende verkeersemissies

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gelden zogeheten Euro-normen voor personenauto's en vrachtwagens om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te verminderen. Uit nationaal en internationaal onderzoek is gebleken dat de feitelijke emissie van stikstofoxiden (NOx) door verkeer minder daalt dan volgens de Euro-normen voor auto's werd verwacht. De grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht wordt in 2015 in Nederland volgens de huidige berekeningen op circa 150 locaties overschreden. Er zouden in 2015 vrijwel geen overschrijdingen zijn als de feitelijke uitlaatemissies van personenauto's en vrachtwagens zo sterk zouden zijn gedaald als volgens de Euro-normen de bedoeling was. De onzekerheid in de schatting van het aantal locaties is overigens groot omdat honderden locaties net onder of net boven de grenswaarde liggen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het RIVM, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en TNO.

De Euro-normen zijn belangrijke instrumenten in Europa om de concentraties stikstofdioxide onder de grenswaarde te brengen. Ze zijn door de jaren heen steeds strenger geworden. Om te controleren of de uitlaatgassen van auto's voldoen aan Euro emissie-eisen, worden ze onder laboratoriumomstandigheden getest. De afgelopen jaren is gebleken dat personenauto's en vrachtwagens rijdend op diesel in de praktijk meestal veel meer stikstofoxiden uitstoten dan op basis van de laboratoriumtests werd verwacht.

Dit effect heeft ook invloed op de totale uitstoot van stikstofoxiden in Nederland. Volgens de verwachte emissies zou de totale stikstofoxidenuitstoot van het wegverkeer in 2015 in Nederland ongeveer 50 miljoen kilogram zijn. Op basis van de feitelijke emissies wordt dat getal 50 procent hoger geschat, ongeveer 74 miljoen kilogram.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM PBL TNO
( 2013-12-18 )