|   print

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2003-2006
[ Air quality in the Netherlands, 2003-2006 ]
 
Beijk R, Mooibroek D, Hoogerbrugge R

170 p in Dutch   2007

RIVM rapport 680704002
download pdf (12830Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Results from the Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML) show that several European air quality limit values were exceeded in the Netherlands between 2003 and 2006. This applied mainly to nitrogen dioxide, particulate matter (PM10) and ozone. The number of exceedances was especially high in 2003, partly due to weather conditions such as enduring dry episodes.
Ozone concentration levels above the alert threshold (smog alert) were measured in 2003 and 2006, with concentration levels above the alert threshold occurring mostly during heat episodes.
Measurements for nitrogen dioxide showed a yearly average concentration at city street locations above the European limit value at approximately half the measuring sites between 2003 and 2006. Yearly average concentrations measured at regional locations have changed relatively little in the past four years, remaining below the limit value for this entire period.
Particulate matter concentrations have been relatively constant in the past few three years, after peaking in 2003. There is an EU standard for particulate matter for short- and long-term exposure of the population, which is represented by year and day average concentrations, with a maximum number of exceedances per year allowed. The year averages for the 2003 to 2006 period are less than the standard for long-term exposure. The maximum number of days showing average concentrations above the limit value was violated at several locations in 2006.
Both nitrogen dioxide and particulate matter are characterized by a clear downward trend when measured over a long period of time (15 and 14 years, respectively). However, it is not possible to determine from the past seven years whether this trend is still valid.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Nederland zijn tussen 2003 en 2006 Europese normen voor de luchtkwaliteit overschreden. Dit geldt in het bijzonder voor stikstofdioxide, fijn stof en ozon. Vooral in 2003 was het aantal overschrijdingen hoog, mede vanwege weersomstandigheden als langdurige droge periodes. Dit blijkt uit meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM.
Vooral in de jaren 2003 en 2006 waren er enkele dagen met ernstige smog door ozon (concentraties boven de Europese alarmdrempel). Deze overschrijdingen traden vooral op tijdens hittegolven.
Op ongeveer de helft van de meetlocaties in straten waar het verkeer in hoge mate bijdraagt aan de stikstofdioxideconcentratie, ligt de gemiddelde concentratie per jaar boven het gestelde maximum. De concentraties stikstofdioxide op plattelandslocaties zijn de afgelopen vier jaar relatief weinig veranderd en liggen onder de norm.
De fijnstofconcentraties zijn de afgelopen drie jaar relatief constant geweest, na een piek in 2003. Voor fijn stof geldt een norm voor lang- en kortdurende blootstelling van de bevolking. Dit is een jaargemiddelde en een daggemiddelde dat slechts een aantal keer per jaar mag worden overschreden. In 2006 is op diverse locaties het maximum aantal dagen van de norm voor de kortdurende blootstelling overschreden. De jaargemiddelden van 2003 tot en met 2006 liggen onder de norm voor langdurende blootstelling.
Gemeten over een langere termijn, vijftien en veertien jaar, vertonen zowel stikstofdioxide als fijn stof een duidelijke daling in de jaargemiddelde concentraties. Voor de afgelopen zeven jaar is niet te bepalen of deze trend nog steeds opgaat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-11-06 )