|   print

The Dutch National Precipitation Chemistry Monitoring Network over the period 1992-2004
[ Resultaten van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling over de periode 1992-2004 ]
 
van der Swaluw E, Asman WAH, Hoogerbrugge R

83 p in English   2010

RIVM rapport 680704009
download pdf (1195Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch National Precipitation Chemistry Monitoring Network over the period 1992-2004 The deposition of acidifying and eutrophying components on soil and surface waters as rain (wet deposition) decreased in the Netherlands between 1992 and 2004. This conclusion is based on measurements taken by the RIVM within the framework of the Dutch National Precipitation Chemistry Monitoring Network. It is important to monitor these trends since the current levels of deposition from acidifying and eutrophying components are still too high in a large part of the Netherlands. The total deposition of these pollutants is still above the thresholds set in the Fourth National Environmental Policy Plan for 2010.
A fraction of airborne pollutants is washed out of the atmosphere by precipitation on soil and surface water. In the Netherlands, measurements of the chemical characteristics of precipitation have been carried out since 1978 by the Dutch National Precipitation Chemistry Monitoring Network. The stations in this network monitor and measure the wet deposition of contaminants on soil and surface water bodies and their passage into the groundwater. Wet deposition accounts for a significant part of the total deposition of contaminants.
The network consists of monitoring stations at locations distributed throughout the Netherlands. There were 15 permanent measuring stations between 1992 and 2004.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Tussen 1992 en 2004 heeft er een afname plaatsgevonden in Nederland van de hoeveelheid verontreinigende stoffen welke uit de buitenlucht via regenwater zijn neergeslagen op bodem, oppervlakte- en grondwater (natte depositie). Dit blijkt uit metingen van het RIVM van de chemische samenstelling van regenwater. Het is van belang om deze ontwikkelingen te volgen, omdat een groot deel van Nederlandse bodem en water te veel met verzurende en stikstofhoudende stoffen wordt belast. De totale depositie van bovengenoemde stoffen op bodem en water ligt namelijk nog steeds boven de doelstelling voor 2010 die hieraan gesteld is in het vierde Nationaal Milieubeleidsplan.
Als het regent komt een deel van de verontreinigende stoffen in de lucht via het regenwater in bodem en water terecht. In Nederland wordt sinds 1978 de chemische samenstelling van het regenwater gemeten middels een nationaal meetnet. Hiermee wordt onder andere de natte depositie van verontreinigende stoffen op bodem, oppervlaktewater en grondwater gemeten. Deze depositie is een significant deel van de totale depositie van verontreinigende stoffen op bodem en water.
Het netwerk van meetpunten is min of meer gelijkmatig over Nederland verspreid en bestond in de onderzochte periode uit 15 vaste meetlocaties.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-12-03 )