|   print

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2009
[ Air quality in the Netherlands in 2009 ]
 
Mooibroek D, Beijk R, Hoogerbrugge R

127 p in Dutch   2010

RIVM rapport 680704011
download pdf (5170Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Measurements made by the Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML) demonstrate that the concentrations of atmospheric pollutants measured in 2009 are not markedly different from those of preceding years. This lack of change can be partly explained by the weather conditions in recent years, which have not changed substantially. Sporadic high concentrations of pollutants did occur, as indicated by the measurement results for 2009 from the LML, which is managed by the RIVM. The last few years have seen a renewal of a substantial part of the LML, and collaboration with other monitoring networks has been intensified. The measurements of the LML and other monitoring networks are presented in the "Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2009", which provides an overview of measured and partially modeled air quality.
The nitrogen oxide concentrations have remained stable during the last few years. Exceedance of the EU limit value for the annual average occurred in 2009 at the majority of traffic-dominated monitoring sites. Similar behavior was found in previous years. There was no exceedance of the limit values for particulate matter (PM10) at any of the monitoring sites in 2009. The concentrations of particulate matter in 2009 are comparable to those of previous years but show, over the longer term, a descending trend. Ozone levels above the EU alert threshold (smog alert) were not observed in 2009.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De concentraties van de stoffen die het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in Nederland in de lucht meet zijn in 2009 weinig veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt mede doordat de weersomstandigheden, die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, niet substantieel afweken van eerdere jaren. Incidenteel deden zich wel hoge concentraties voor. Dit blijkt uit de meetresultaten over 2009 van het LML, dat het RIVM beheert. De afgelopen jaren is een fors deel van de het LML vernieuwd. Daarnaast is ook de samenwerking met andere meetinstanties geintensiveerd. De meetresultaten van het LML en andere meetinstanties staan weergegeven in het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit, dat een overzicht geeft van de gemeten en deels berekende luchtkwaliteit.
De stikstofdioxideconcentraties blijven de laatste jaren nagenoeg constant. Op het merendeel van de meetlocaties in straten waar het verkeer in hoge mate bijdraagt aan deze concentratie, ligt de jaargemiddelde concentratie boven de EU-norm. In voorgaande jaren was dat ook het geval. De EUnormen voor fijnstofconcentraties zijn op geen enkele LML-meetlokatie in 2009 overschreden. De fijnstofconcentraties (PM10) zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren maar vertonen over een langere periode een dalende tendens. In 2009 waren er geen dagen met ernstige smog door ozon, oftewel er waren geen concentraties boven de Europese alarmdrempel.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-07-08 )