|   print

Trends in PM10 en NO2 concentraties in Nederland tot en met 2010 : Gezamenlijke trendanalyse van RIVM, DCMR, GGD Amsterdam
[ Analyses of trends in PM10 and NO2 concentrations in The Netherlands up to 2010 ]
 
Hoogerbrugge R, Nguyen PL, Wesseling JP, Snijder A, Stokkermans Y, van der Zee S, Visser J

64 p in Dutch   2012

RIVM rapport 680704017
download pdf (1564Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The average concentrations of particulate matter (PM10) and nitrogen dioxide (NO2) found in the Netherlands decreased steadily between 1993 and 2010. This was shown by the first combined trend analysis made by the networks of the Dutch National Air Quality Monitoring Network, the Municipal Public Health Services (GGD) Amsterdam and the DCMR Milieudienst Rijnmond. For this analysis, measurements from these three networks were combined and analyzed over three periods: from 1993 up to and including 2010, from 1999 up to and including 2010 and from 2004 up to and including 2010.

Particulate matter:
Concentrations of PM10 have shown on average a decreasing trend of 0.7 microgram per cubic meter per year since 1993. In 2010, the limit values were not exceeded, in any of the measurement locations, both for the annual and the daily averages. According to the analysis of the measurements, from now onwards it is not expected that the European limit values will be exceeded at any monitoring station in the Netherlands. The exception to this is very unfavourable metrological conditions for particulate matter, such as too little rainfall. The fact that no exceedances are observed at measuring locations does not guarantee that locally the limit value is met everywhere. In the National Air Quality Policy Plan model calculations are applied, for compliance testing, at many more locations than the limited number of measuring locations.

Nitrogen dioxide:
Also levels of nitrogen dioxide have shown a steady decrease since 1993. Nitrogen dioxide is a fraction of the concentration of nitrogen oxides (NOX), which consist of NO and NO2. The decrease in NO2 is smaller than the decrease in the measured concentration of NOX. This is probably due to the fact that the fraction of directly emitted NO2 by road traffic has increased. If this trend in measured NO2 concentrations continues, then compliance with the limit value for 2015 cannot be guaranteed in some locations. To guarantee such compliance would require a larger reduction than thus far observed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De concentraties fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) in de lucht in Nederland zijn tussen 1993 en 2010 gemiddeld gestaag gedaald. Dit blijkt uit de eerste gezamenlijke trendanalyse van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en de meetnetten van de GGD Amsterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Hiervoor zijn de gemeten concentraties van de drie meetnetten gecombineerd en geanalyseerd gedurende drie perioden: van 1993 tot en met 2010, van 1999 tot en met 2010 en van 2004 tot en met 2010.

Fijn stof:
Voor PM10 daalt de concentratie sinds 1993 met gemiddeld 0,7 microgram per kubieke meter per jaar. In 2010 is op geen van de meetlocaties de grenswaarde voor het jaar- en daggemiddelde overschreden. Volgens deze trend is de verwachting dat in de toekomst op de meetlocaties wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Uitzonderingen zijn jaren waarin zich ongunstige weersomstandigheden voordoen voor de fijnstofconcentraties in de lucht. Dat er geen gemeten overschrijdingen zijn, betekent echter niet automatisch dat lokaal overal in Nederland aan de grenswaarden zal worden voldaan. Met behulp van berekeningen, zoals die worden uitgevoerd in het kader van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), wordt op veel meer locaties dan het beperkte aantal meetlocaties een toetsing aan de grenswaarde uitgevoerd.

Stikstofdioxide:
Ook voor de concentratie stikstofdioxide is in de gehele onderzochte periode een gestage daling zichtbaar. Stikstofdioxide is een deel van de concentratie stikstofoxiden (NOX), die bestaat uit de som van NO en NO2. Deze concentratie stikstofdioxide (NO2) is minder afgenomen dan de gemeten concentratie stikstofoxiden (NOX). Waarschijnlijk komt dit doordat de fractie NO2 in de uitstoot van het wegverkeer is toegenomen. Als de trend in de gemeten concentraties met dezelfde snelheid doorgaat, is niet zeker of in 2015 op alle plaatsen aan de grenswaarde voor stikstofdioxide wordt voldaan. Daarvoor is een sterkere afname nodig dan tot nog toe is opgetreden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM DCMR GGD Amsterdam
( 2012-06-12 )