á|á  print

Gemeten en berekende NO2-concentraties in Amsterdam in 2008
[áMeasured and calculated NO2 concentrations in Amsterdam in 2008á]
á
Wesseling J, van der Zee S, Nguyen L

36 p in Dutch áá2010

RIVM rapport 680705015
download pdf (559Kb)áá

Toon Nederlands

English Abstract
Calculations using the Dutch standard calculation method for air quality in urban streets performed for 38 streets in Amsterdam in 2008 yield, on average, lower Nitrogen dioxide concentrations than measurements at those locations. This follows from research by the RIVM and the Public Health Service of Amsterdam (GGD Amsterdam). The average difference between measured and calculated concentrations is 11 %. At measuring locations of the National Air Quality Measuring Network in the Netherlands no significant underestimation of concentrations by the model is observed. The research was performed by the Dutch ministry of Housing, Spatial Planning en the Environment (VROM).
The air quality in the streets that were investigated is mainly determined by emissions from local traffic. The measurements have been performed during thirteen periods of four weeks each, using so called 'Palmes' diffusion tubes. These measurements have been calibrated using the European reference method that is operational in the permanent measuring stations of the GGD Amsterdam.
The calculations were performed using the geometry of the roads and information of the traffic at the measuring locations. Part of the differences can be explained, as some locations are not within the scope of the model. In these situations the model is known to perform slightly less. Apart from local traffic, other sources, like shipping, also contribute to the NO2 background concentrations in streets in Amsterdam. Sources that have only globally been included in the calculation of this background concentration may influence concentrations at specific locations. Further studies on this subject will be conducted in 2010.

á

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Berekeningen met de Nederlandse standaardrekenmethode voor luchtkwaliteit in binnenstedelijke straten geven in 38 Amsterdamse straten gemiddeld lagere concentraties stikstofdioxide (NO2) aan dan metingen op deze locaties. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD Amsterdam, waarin deze standaardrekenmethode is vergeleken met metingen van de GGD Amsterdam. Het verschil bedraagt gemiddeld 11 %. Op meetlocaties van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, verspreid over Nederland, laat de rekenmethode geen significante onderschatting zien. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van VROM uitgevoerd.
In de onderzochte straten worden de concentraties voor een belangrijk deel bepaald door de emissies van het wegverkeer in de straat. De metingen zijn gedurende dertien meetperioden van elk vier weken, uitgevoerd met zogenoemde Palmes diffusiebuisjes. Deze metingen zijn geijkt aan de Europese referentiemethode op de vaste meetstations van het Luchtmeetnet Amsterdam.
De berekeningen zijn uitgevoerd met de wegkenmerken en verkeersgegevens op de plaats van de meetpunten. Een deel van de gevonden verschillen in Amsterdam kan verklaard worden,doordat locaties buiten het toepassingsgebied van de standaardrekenmethode vallen. Behalve het lokale wegverkeer dragen andere bronnen, zoals scheepvaart, bij aan de concentraties in drukke straten in Amsterdam. De andere bronnen vormen samen de achtergrondconcentratie. Het is denkbaar dat sommige bronnen, die niet in detail in de berekening van de achtergrondconcentratie zijn opgenomen, de concentraties op specifieke locaties sterker be´nvloeden dan nu wordt aangenomen. In 2010 zal dit verder onderzocht worden.

á

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM GGD Amsterdam
( 2010-08-23 )