|   print

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. LMM-jaarrapport 2003
[ Minerals Policy Monitoring Programme 2003 (LMM) ]
 
Wattel-Koekkoek EJW, Reijs JW, van Leeuwen TC, Doornewaard GJ, Fraters B, Swen HM, Boumans LJM

141 p in Dutch   2008

RIVM rapport 680717003
download pdf (1183Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM and the LEI have pooled data on farm practices and groundwater quality obtained from agricultural enterprises sampled in 2003 within the framework of the Minerals Policy Monitoring Programme (LMM). The data on farm practices of dairy farms reveal a marked reduction in fertilization application and nutrient surpluses since the late 1990s as well as an apparent stabilization since 2000. This trend is much less evident in the data set on arable farms.
The nitrate concentration in the upper groundwater (recent rainfall surplus) of 42% of the farms sampled is higher than the European target value of 50 mg/l. Most of these exceedances were found on farms situated on sandy/loess soils (53%), while significantly fewer exceedances were observed for farms situated on clay soils (12%). The nitrate concentration has decreased since the 1990s on farms located in both soil regions. All measurements on farms located in peat regions were below the EU target value. A lower concentration of nitrate in the upper groundwater on farms places less strain on the environment.
The LMM has been established to assess and account for the quality of groundwater on farms in relation to environmental pollution, governmental policies and farm practices. The quality of the groundwater is determined by measuring the levels of nutrients (including nitrate) in the upper groundwater (just below the root zone). Measurements in this part of the soil profile reveal the proportion of the nutrient surplus that has been transferred into the groundwater. The measurements were carried out on representatives of the most common types of farms in the Netherlands (arable and dairy farms) in the three main soil regions (sand/loess, clay and peat).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM en het LEI hebben gegevens gebundeld over de bedrijfsvoering en de grondwaterkwaliteit van bedrijven die in 2003 voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) zijn bemonsterd. Uit de gegevens over de bedrijfsvoering blijkt dat de bemesting en nutrientenoverschotten op melkveebedrijven sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw eerst fors zijn gedaald en sinds 2000 zijn gestabiliseerd. Op akkerbouwbedrijven is een minder duidelijke trend zichtbaar.
Op 42% van de onderzochte bedrijven is de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater (recente neerslagoverschot) te hoger dan de Europese norm van 50 mg/l. De meeste van deze overschrijdingen zijn aangetroffen bij bedrijven in de zand/lossregio (53%). Bij bedrijven in de kleiregio zijn aanzienlijk minder overschrijdingen aangetoond (12%). In beide gevallen daalt de nitraatconcentratie wel sinds de jaren negentig. In de veenregio lagen alle metingen beneden de EU-norm. Een lagere nitraatconcentratie in het bovenste grondwater op landbouwbedrijven belast het milieu minder.
Het LMM is opgezet om de kwaliteit van grondwater op landbouwbedrijven te beschrijven en verklaren in relatie tot milieuvervuiling, beleidsmaatregelen en bedrijfsvoering. De grondwaterkwaliteit wordt bepaald door de hoeveelheid nutrienten (waaronder nitraat) in het bovenste grondwater te meten (net onder de 'wortelzone'). Metingen op dit punt geven weer welk deel van het nutrientenoverschot naar het grondwater is uitgespoeld. De metingen zijn verricht op de typen landbouwbedrijven die in Nederland het meest voorkomen (akkerbouw en melkvee) in drie hoofdgrondsoortregio's (zand/loss, klei en veen).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-02-05 )