|   print

Minerals Policy Monitoring Programme Report 2007-2010 : Methods and procedures
[ Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid rapport periode 2007-2010 : Methoden en procedures ]
 
de Goffau A, van Leeuwen TC, van den Ham A, Doornewaard GJ, Fraters B

99 p in English   2012

RIVM rapport 680717018
download pdf (2955Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Since 2006, the role of the Minerals Policy Monitoring Network (LMM) has widened. This change in scope has affected the organisation of the programme, as well as its methods and procedures. In this report RIVM and LEI Wageningen UR have documented these changes in the set-up of the programme and the associated changes in methods and procedures. Monitoring results are reported separately.

Objective of the LMM, prior and after 2006
The objectives of LMM are monitoring the water quality on farms and explaining the results in relation to agricultural practice on those farms. Up to 2006, the results of the LMM were primarily used to assess the effectiveness of Dutch agricultural mineral policies. Since then, LMM was expanded with a so-called derogation-monitoring network. This network monitors the impacts associated with the EU derogation, adjudicated to the Netherlands, for the permissible amounts of nitrogen from manure on grassland farms.

Modifications
The expansion of LMM tasks was accompanied by various modifications in the programme. First, the number of farms monitored has increased considerably. Secondly, since 2006 the network consists of a stationary group of farms. Prior to that, monitoring was done on a revolving group of farms from the total number of participating farms. Thirdly, the sampling frequency for water quality monitoring has gone up. Finally, the interest in the quality of surface water has gradually increased; at the onset, LMM focused largely on groundwater, water from drains and soil moisture.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Sinds 2006 zijn de taken van het Landelijke Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM) verbreed. Dit is van invloed is geweest op de organisatie, en op de methoden en procedures die in het meetnet zijn gebruikt. Het RIVM en LEI Wageningen UR hebben de veranderingen in de meetnetopzet evenals de methoden en procedures in dit rapport beschreven. De meetresultaten zelf verschijnen separaat.

Doel LMM, voor en na 2006
Het doel van het LMM is om de kwaliteit van water op landbouwbedrijven te volgen en te verklaren in relatie tot de bedrijfsvoering op die landbouwbedrijven. Tot 2006 zijn de resultaten van het LMM hoofdzakelijk gebruikt om de effectiviteit van het Nederlandse mestbeleid te toetsen. Sindsdien is het LMM uitgebreid met een zogenoemd derogatiemeetnet. Dit meetnet volgt de effecten van de uitzonderingspositie die de EU aan Nederland heeft verleend (derogatie) voor de toegestane hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest op graslandbedrijven.

Veranderingen
Als gevolg van de uitbreiding van taken zijn een aantal veranderingen in het LMM doorgevoerd. Als eerste is het aantal bedrijven dat het LMM monitort aanzienlijk vergroot. Ten tweede bestaat sinds 2006 het meetnet uit een vaste groep bedrijven. Voor die tijd werd uit het totale aantal geselecteerde bedrijven steeds een wisselende groep bedrijven gevolgd. Ten derde is de frequentie van waterbemonstering verhoogd. Ten slotte is de aandacht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater gaandeweg toegenomen; oorspronkelijk richtte het LMM zich vooral op grondwater, drainwater en bodemvocht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM LEI Wageningen UR
( 2013-01-29 )