†|†  print

Integratie van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit en het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : Een verkenning van opties
[†Integration of the National Soil Quality Monitoring Network and the Minerals Policy Monitoring Programme : An exploration of options†]

Buis E, Wattel-Koekkoek EJW, van Leeuwen TC, Reijs JW, Rutgers M, Fraters B, Boumans LJM, van der Hoek KW

77 p in Dutch ††2011

RIVM rapport 680719001
download pdf (1625Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Integration of the National Soil Quality Monitoring Network (LMB) and the Minerals Policy Monitoring Programme (LMM) is feasible and would result in increased data availability and improved efficiency. The LMB monitors the composition of the soil in the Netherlands for ten combinations (categories) of soil type and land use, mainly on farms. The Minerals Policy Monitoring Programme monitors the quality of the upper groundwater on farms. Before deciding upon integration, a choice has to be made between the original goals of the LMB. The first is to monitor temporal changes in soil quality. The other is to analyse and where possible explain differences in soil quality between categories. It is only advisable to integrate the monitoring programs if the latter goal is chosen. These were the findings of a study carried out by the RIVM and the LEI by order of the Ministry of Infrastructure and the Environment.
If the first goal, to detect changes over time, is considered the most important one, it is recommended not to integrate the networks and to monitor on fixed locations. In this case, changes in farm management will not be tracked. The setup of a monitoring network suited for that purpose does not function in a system with fixed monitoring locations.
Additionally, the study revealed that several LMB-farms have dropped out of the monitoring network and have been replaced with comparable farms. Also, farms within LMB have undergone changes over time in terms of setup and area. Additionally the original overlap with the LMM and BIN has decreased. BIN is the Farm Accountancy Data Network in which the Agricultural Economics Institute (LEI) collects its data on farm management practices.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het is mogelijk het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) en het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) te integreren, om de beschikbaarheid van data en de efficiency te vergroten. Het LMB onderzoekt de samenstelling van de bodem in Nederland voor tien combinaties van grondsoort en grondgebruik (categorieŽn), vooral op landbouwbedrijven. Het LMM onderzoekt de kwaliteit van het bovenste grondwater op landbouwbedrijven. Voorafgaand aan een beslissing over integratie moet echter een keuze gemaakt worden tussen de oorspronkelijke doelstellingen van het LMB. De ene is veranderingen in de bodemkwaliteit in de tijd volgen. De andere is verschillen in de bodemkwaliteit tussen categorieŽn onderzoeken en zo mogelijk verklaren. Alleen wanneer wordt gekozen voor de laatste doelstelling is het zinvol om de meetnetten samen te voegen. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM met het LEI heeft verricht op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).
Als de eerste doelstelling, het volgen van veranderingen in de tijd, als belangrijkste wordt gezien, wordt geadviseerd de meetnetten niet samen te voegen en daadwerkelijk op vaste plekken te bemonsteren. Veranderingen in de bedrijfsvoering worden dan niet meegenomen. De opzet van het meetnet dat daarvoor nodig is strookt namelijk niet met een systeem van vaste meetpunten.
Uit het onderzoek is eveneens gebleken dat diverse landbouwbedrijven uit het LMB de afgelopen jaren zijn afgevallen en vervangen door een soortgelijk bedrijf. Ook zijn bedrijven binnen het LMB in de tijd veranderd van bedrijfsopzet en bedrijfsoppervlak. Daarnaast is de oorspronkelijke overlap met het LMM en het BIN afgenomen. Het BIN is het Bedrijven Informatie Net van het LEI dat actuele gegevens over de bedrijfsvoering levert.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
LEI
( 2011-10-13 )