|   print

Noise Monitor 2009 : Measurements and validation of environmental noise
[ Geluidmonitor 2009 : Trend- en validatiemetingen aan omgevingsgeluid ]
 
Schreurs EM, Verheijen ENG, Potma CJM, Jabben J

60 p in Dutch   2010

RIVM rapport 680740004
download pdf (1812Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Road traffic noise levels measured in 2009 practically agree with previous results in 2008, except for the A10 motorway. At this site the average noise level has decreased by 1 dB as opposed to the increasing trend in previous years. Furthermore, sample measurements conducted in Utrecht match well with calculated noise emissions from the Dutch calculation method. This computation method is provided by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment to calculate noise due to road and railway traffic.
Noise monitor results for railway noise were provided by Prorail, and consisted of data from two monitoring sites in 2009. The results show that the noise emission at normal driving speeds corresponds well with the calculated emission according to the Dutch calculation method. Also, it was found that the speed-dependency of the noise emission is in line with the national standard.
Furthermore, in 2010 RIVM carried out a pilot study to aircraft noise in a sanctuary near Zegveld, in the province of Utrecht. Noise levels from various types of aircraft near Schiphol Airport were measured from January to March 2010. These measurements were compared with the Integrated Noise Model (INM), a standard calculation tool to determine the noise impact in the vicinity of airports. Average noise emission levels as measured for different airplane types follow predicted levels from INM. Additionally it was found that newer types of aircraft produce less noise than older types.
These are the main results from the RIVM noise monitor programme in 2009. The measurements serve as to monitor trends in noise emission and validation of the standard Dutch calculation methods for roadway and railway traffic. Noise measurements on road traffic have been conducted from continuously operating monitoring stations at the A2 (Breukelen), A10 (Amsterdam), A12 (The Hague/Voorburg) and N256 (Colijnsplaat, province of Zeeland) motorways.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De geluidsbelasting door wegverkeer die in 2009 is gemeten komt grotendeels overeen met de resultaten uit 2008, behalve voor de A10-West bij Amsterdam. Op deze locatie is de gemiddelde geluidsbelasting gedaald met 1 decibel, een trendbreuk met geluidstoename die in de voorgaande jaren was gemeten. Daarnaast zijn steekproefmetingen verricht aan stedelijk wegverkeer in Utrecht. De uitkomsten komen overeen met de voorgeschreven geluidsemissies volgens het Nederlandse Reken- en Meetvoorschrift. Dit voorschrift wordt door het ministerie van VROM uitgegeven om de geluidsbelasting door weg- en railverkeer te berekenen en te toetsen.
Voor railverkeer is gebruikgemaakt van resultaten die ProRail in 2009 op twee verschillende locaties heeft gemeten. Hieruit bleek dat bij normale rijsnelheden de geluidsemissies overeenstemmen met de geluidemissies volgens het Nederlandse Reken- en Meetvoorschrift. Ook het verband tussen snelheid en geluidsemissie bij de metingen komt overeen met wat dit voorschrift voorschrijft.
Ten slotte zijn in de Geluidsmonitor resultaten opgenomen van een pilotstudy naar luchtvaartgeluid die in de eerste helft van 2010 in een stiltegebied bij Zegveld (provincie Utrecht) is uitgevoerd. Hiervoor zijn van januari tot en met maart van dat jaar geluidsniveaus gemeten van verschillende typen vliegtuigen die van en naar Schiphol vlogen. Deze resultaten zijn vergeleken met het Integrated Noise Model, een Amerikaans standaardrekenmodel dat door veel luchtvaartbedrijven wordt gebruikt. Hieruit bleek dat de gemiddelde geluidemissies als gemeten van een aantal verschillende vliegtuigtypes redelijk overeenkomen met dit model. Ook bleek dat de nieuwere typen vliegtuigen minder geluid produceren dan oudere.
Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de Geluidsmonitor 2009. De metingen worden gebruikt om trendanalyses van geluidsemissies te maken en standaard rekenmethoden voor weg-, rail- en luchtvaartverkeer te valideren. Voor het wegverkeersgeluid zijn metingen verricht langs de A2 bij Breukelen, de A10-West bij Amsterdam, de A12 bij Voorburg en de N256 in Noord-Beveland.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Prorail Geluidsnet RWS-DVS CROW
( 2010-11-04 )