|   print

Bijdragen veeteeltbedrijven aan fijnstofconcentraties. Tussentijdse rapportage 2008 LOG De Rips
[ Contribution of animal farms to particulate matter concentrations. Interim report 2008 for the agricultural development region De Rips ]
 
Bloemen HJT, Uiterwijk W, van der Hoek K

20 p in Dutch   2009

RIVM rapport 680888002
download pdf (751Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has assessed the air quality situation for 2008 in the agricultural development region (LOG) De Rips Noord-Brabant by continueous measurements of particulate matter (PM10) and ammonia (NH3). This assessment shows the impact of emissions of mainly pigfarms on the nearby located measurement stations.
The annual average concentration PM10 is comparable with those measured at the rural stations of the National Air Quality Monitoring Network (LML). The number of days with concentrations higher than 50 microgram per cubic meter is lower than the maximum allowable number (35). The contribution of the emissions in the LOG to the concentrations at the measurement sites is estimated to be approximately a few microgram per cubic meter. Relatively high concentrations NH3 are measured, about half of which is due to emissions in the LOG.
The study is conducted for the ministry of VROM and the province of Noord-Brabant. It is the first estimate of the impact of emissions of PM10 and NH3 in the region with intensive pig farming to the air quality in the direct surroundings. The results form the starting point for the research into the concentrations of PM10 and NH3 from 2007 to 2011. This study enables monitoring the effects of enlargement and concentration of mainly pig farms and the implementation of technical measures, including the combined air scrubbers, in the LOG De Rips. De Rips is one of ten LOGs in the Netherlands for which the outcome of this study is relevant.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft in 2008 de luchtkwaliteit in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) De Rips in Noord-Brabant in beeld gebracht met behulp van metingen van fijn stof en ammoniak. Hiermee wordt de invloed van emissies van vooral varkenshouderijen in dit gebied op de concentratie fijn stof weergegeven.
De jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) in De Rips is vergelijkbaar met die op regionale locaties in Nederland waar het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit metingen verricht. Het aantal dagen met concentraties hoger dan 50 microgram per kubieke meter is lager dan het maximum toegelaten aantal van 35. De bijdrage van de emissies in het LOG aan de concentraties op de meetlocaties wordt gemiddeld over een jaar geschat op enkele microgrammen per kubieke meter. Verder zijn relatief hoge concentraties ammoniak gemeten, voor ongeveer de helft veroorzaakt door emissies uit het LOG zelf. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van VROM en de provincie Noord-Brabant uitgevoerd. Het geeft een eerste schatting van de mate waarin de emissies fijn stof en ammoniak uit het gebied met intensieve veeteelt de directe omgeving belasten. De meetresultaten vormen de nulmetingen voor het onderzoek naar fijnstof- en ammoniakconcentraties in De Rips dat van 2007 tot 2011 loopt. Met dit onderzoek kunnen de effecten van vergrote landbouwbedrijven (intensivering) en de installatie van technische voorzieningen, waaronder gecombineerde luchtwassers, in het LOG De Rips worden gevolgd. Het LOG De Rips is een van tien LOG's in Nederland waarvoor de resultaten van dit onderzoek van belang zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-06-17 )