|   print

Resultaten meetprogramma drinkwater 1997
[ Sampling results of the 1997 drinking water program ]
 
Jonker N, Breebaart L, van der Velde EG, Ritsema R, Hogendoorn EA, Versteegh JFM

37 p in Dutch   1998

RIVM rapport 703713007
download pdf (2558Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Sampling results within the 1997 programme were obtained for several non-routine parameters: boron, molybdenum and a number of phthalates. An attempt was made as well to develop a method for determining the presence of polar pesticides in water. In this overview showing the sampling results of the non-routine parameters, boron is seen to be demonstrable in both purified and untreated water at almost all groundwater and surface-water pumping stations. At only 2.2% of all groundwater pumping stations was no trace of boron found in either purified or untreated water. In 19% of all samples, molybdenum was found at all groundwater and surface-water pumping stations. No trace of molybdenum was found in any of the other samples. The concentrations of boron found were all below the maximum level for boron in drinking water for the Netherlands. Since there is no maximum level for molybdenum in drinking water in the Netherlands, measured concentrations of both boron and molybdenum were compared to the WHO drinking-water guideline concentrations and found to be below these concentrations. Four out of nine phthalates investigated were found in both treated and untreated water at all surface-water pumping stations and at three groundwater pumping stations. All other phthalates were found below the limits of determination of the method used. At a number of drinking-water pumping stations, some concentrations of phthalates measured at distribution points were found to be higher than those measured in purified tap water. This is probably due to the use of synthetic pipes. In the Netherlands there is no maximum level for phthalates in drinking water, the WHO only uses a guideline value for diethylhexylphtalate (DEHP) in drinking water. The concentrations of DEHP found were all below the WHO guideline concentration for DEHP in drinking water. In the risk analysis of the phthalates the potential (pseudo)estrogenic properties have not been considered. Going on the above results, no public health problems are expected.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er wordt een overzicht gegeven van de meetresultaten van de bemonstering van een aantal niet-routinematige parameters, te weten borium, molybdeen en een aantal ftalaten. Tevens is getracht een methodiek te ontwikkelen voor het bepalen van polaire bestrijdingsmiddelen in water. Borium is aantoonbaar in het ruwe en reine water bij vrijwel alle grond- en oppervlaktewater-pompstations. Bij 2.2% van alle grondwaterpompstations is in zowel het ruwe als het reine water geen borium aangetoond. In slechts 19% van alle monsters is molybdeen aangetoond in het ruwe en reine water bij alle grond- en oppervlaktewaterpompstations. In de overige monsters is geen molybdeen aangetoond. De aangetoonde concentraties borium blijven echter onder de norm voor borium in drinkwater. In Nederland is er geen norm voor molybdeen in drinkwater. Aangetoonde concentraties van zowel borium als molybdeen blijven allen onder de desbetreffende WHO-richtlijn voor drinkwater. De resultaten geven geen aanleiding de verkennende metingen in de nabije toekomst te herhalen. Bij vier van de negen onderzochte ftalaten zijn concentraties aangetoond in het ruwe en het reine water bij alle oppervlaktewaterpompstations en bij de drie onderzochte (oever)grondwaterpompstations. De overige ftalaten liggen in het ruwe en reine water bij de onderzochte drinkwaterpompstations onder de desbetreffende aantoonbaarheidsgrens. Bij een aantal drinkwaterpompstations zijn de concentraties ftalaten gemeten in het distributienet hoger dan gemeten in het reine water (af pompstation). Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het gebruik van kunststofleidingen. In Nederland is er geen norm voor ftalaten in drinkwater, de WHO hanteert wel een richtlijnwaarde voor diethylhexylftalaat (DEPH) in drinkwater. De aangetoonde concentraties DEHP blijven echter onder de WHO richtlijn voor DEHP in drinkwater. De eventuele oestrogene werking van enkele ftalaten is in dit onderzoek niet in beschouwing genomen. De verkeregen resultaten leveren geen problemen op voor de volksgezondheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-11-19 )