|   print

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1998
[ The quality of drinking water in the Netherlands in 1998 ]
 
Versteegh JFM, Cleij P

33 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 703713011
Order at the ministry of VROM  

Toon Nederlands

English Abstract
The minister for Housing, Physical Planning and Environment promised to inform The Parlement every year about the quality of the drinking water in the Netherlands. The report " The drinking water quality in the Netherlands in 1998" is based on the informati-on from the Water Supply Companies to the Inspectorates for Public Health and Environmental Protection. Non-compliances of drinking water samples to the drinking water standards are incidentally. Only non-complaince of bacteriological parameters has impact on public health, however there have been no hazardous situations at all. Most cases of non-complaince deal with ethic and easthetic standards. Non-complaince of drinking water standards were solved with adequate measures.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de monitoringsprogramma's over 1998, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. Deze meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de Regionale Inspecties Milieuhygiene gerapporteerd. Het RIVM heeft de gegevens in samenwerking met de Inspectie Milieuhygiene verwerkt tot een rapport ten behoeve van de Minister, Tweede Kamer, producenten en consumenten van drinkwater. Naar mening van de Inspectie Milieuhygiene blijkt uit de gegevens dat ook voor 1998 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd. Het aantal pompstations waar in 1998 een normoverschrijding is vastgesteld, is ten opzichte van 1997 toegenomen. Dit aantal varieert in de afgelopen periode (1992-1998) van circa 60 tot 90 pompstations. De normwaarden van de parameters ijzer en mangaan worden het vaakst overschreden. Bij tenminste drie grondwaterpompstations wordt minstens 1 bestrijdingsmiddel structureel in het drinkwater aangetoond. Er vindt onderzoek plaats om dit probleem op de lange termijn op te lossen. De oorzaak is een verontreiniging van de grondstof, in deze gevallen dus het grondwater. De concentratie van de gemeten stoffen in het drinkwater is ten opzichte van voorgaande jaren nauwelijks toe- of afgenomen. Er is geen sprake geweest van een bedreiging van de volksgezondheid. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed. Het voortzetten van een goede en betrouwbare drinkwatervoorziening blijft de voortdurende aandacht vragen van de bedrijfstak en van de overheid. Voor de waarborging van de drinkwaterkwaliteit op de langere termijn is het naar mening van de Inspectie Milieuhygiene noodzakelijk dat het milieubeleid gericht blijft op bescherming van de bronnen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-06-30 )