|   print

[  ]
 
Uffink GJM , Mulschlegel JHC

108 p in Dutch   2002

download pdf (8504Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
For the 5th National Environmental Outlook 2000-2030 the breakthrough of nitrates is studied in groundwater abstraction wells located in Twente and the Achterhoek. In this report model choices and input data are described and discussed in detail. Model results indicate that at present nitrate concentrations are stable or slightly decreasing. The results also show that in 2030 the nitrate contents in the pumping stations located in the 'Achterhoek' will not exceed the EC drinking standard (50 mg L-1), while in 'Twente' several pumping stations will exceed the EC standard after 2030. Special attention is paid to denitrification. All calculations are performed twice: with and without denitrification. It appears that denitrification leads to concentrations one order of magnitude lower than when denitrification is not taken into account. The groundwater qualitity situation in 2000 is not sufficiently known to be used as an initial condition. Therefore, the year 1950 has been chosen as the start of the simulation period. Errors due to an incorrect estimate of the situation in 1950 are small, when predictions for 2000-2030 are considered. Simulated data for the period before 2000 and measurements collected since 1968 are compared. For the majority of pumping stations the model results appear to be higher than the measured values. This suggests that the predicted nitrate concentrations given for 5th National Environmental Outlook are probably too high. Several possible explanations are given and discussed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van de 5e Nationale Milieuverkenning 2000-2030 is de nitraatontwikkeling in het ruwwater op de pompstations in de regio's Twente en de Achterhoek bestudeerd. In dit rapport worden de modelkeuzen en invoergegevens beschreven en besproken. De resultaten geven aan dat de nitraatconcentraties op dit moment stabiel zijn of dalen. Tevens blijkt dat in 2030 in het ruwwater van alle in de Achterhoek gelegen winningen de nitraatconcentraties beneden de drinkwaternorm van 50 mg/l liggen , terwijl in Twente op enkele pompstations nitraatconcentraties gaan voorkomen die de drinkwaternorm overschrijden. Special aandacht wordt besteed aan denitrificatie. Alle berekeningen zijn tweemaal uitgevoerd: zowel zonder als met denitrificatie. Het blijkt dat denitrificatie leidt tot concentraties die een orde van grootte lager liggen dan wanneer denitrificatie niet in rekening wordt gebracht. Het jaar 1950 is gekozen als beginpunt voor de berekeningen. Voor de prognoses voor de periode 2000-2030 is de fout die voorkomt uit een niet correcte schatting van de beginsituatie verwaarloosbaar klein.De berekende waarden van v66r 2030 zijn vergeleken met de meetwaarden die vanaf 1968 zijn verzameld. Voor het merendeel van de pompstations blijken de berekende gehaltes hoger te liggen dan de metingen. De voorspelde nitraatgehaltes zijn daarom vermoedelijk te hoog. In het rapport worden hiervoor een aantal verklaringen gegeven en nader besproken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2002-08-23 )