|   print

[  ]
 
Abbink Spaink AP , Ietswaart Th

89 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
The survey of the River Waal was carried out during part of the summer of 1995 to gain more insight into the plankton dynamics of aquatic systems adjacent to the mainstream of a river. A high sampling frequency (twice a week and occasionally three times a day), combined with physico-chemical and plankton analyses, resulted in a data set, which was used among other things to come to the following conclusions. The water between the groins does not differ from the mainstream, contrary to the water in the dead arm. Gradients in plankton abundancies and composition, nutrient concentrations and extinction suggest, compared to the mainstream, much higher plankton production and plankton dynamics near the blind side of the dead arm. Gradients in some diatomic algae species and concentrations of suspended matter may suggest a settling zone halfway along the sampled transect. The appearance of high abundancies of crustaceans and the green algae Pandorina morum suggests high retention rates near the end of the dead arm. The influence of these adjacent aquatic systems on the river is put forward in the discussion.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De studie is uitgevoerd in een deel van de zomer in 1995. Doel was meer inzicht te krijgen over de variatie in dichtheden en ruimtelijke verdeling van fyto- en zooplankton in aquatische systemen die grenzen aan een rivier. Zowel een hoge monstername-frequentie (tweemaal per week en soms driemaal daags) als fysisch/chemische- en planktonanalyses van de monsters hebben geresulteerd in een dataset waaruit onder andere is gebleken dat water tussen kribvak en hoofdstroom niet verschilt. Tussen strang en rivier zijn echter wel verschillen gevonden. Gradienten in samenstellingen en hoeveelheden van het plankton, concentraties van nutrienten en doorzicht doen vermoeden dat er een aanzienlijk hogere productie en grotere dynamiek plaatsvindt in de strang. De gradienten van sommige diatomeeen duiden wellicht op een sedimentatiezone in de strang, en het voorkomen van grote dichtheden crustaceeen en de groenalg Pandorina morum duiden op een hoge retentie achterin de strang. Nagegaan werd in hoeverre deze systemen een ent voor het plankton in de rivier kunnen vormen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-11-30 )