|   print

Meetstrategie bestrijdingsmiddelen voor de drinkwaterbedrijven
[ Strategies for the measurement of pesticides by the Dutch watercompanies ]
 
Morgenstern PP, Versteegh JFM

56 p in Dutch   2006

RIVM rapport 703719011
download pdf (294Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Considerable variation has been found in the measurement frequency and the number of pesticides measured at drinking-water company sites, but the general picture is that Dutch water companies' monitoring is sufficient. The Dutch legislation includes standards for pesticides but no indication of the exact pesticides to be measured.
Based on research into achieving more harmony in monitoring pesticides, this report presents two protocols to aid water companies in describing their measurement strategies. The current motives of drinking-water companies for setting up a measurement programme for pesticides are illustrated in the results of the research. The following aspects play a role in the choice of pesticides and measurement strategy: knowledge on the use of resources in the surroundings, vulnerability of the extraction, analyses offered by the water laboratory and frequencies agreed on between VEWIN and VROM. Groundwater and surface water each have a separate protocol, with the following aspects taken into consideration: - description of the raw water source; - vulnerability analysis of the extraction well; - inventory of resources relevant for pesticides; measurement frequency; - analysis technique.
The univocality of and insight into the choice of pesticides, measurement frequency and strategies are increased by following a protocol, and also contribute to simplifying the annual inspection of the monitoring programme by the VROM Inspectorate.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er zit veel variatie in de meetfrequentie en het aantal bestrijdingsmiddelen in de meetprogramma's van drinkwaterbedrijven. Het algemene beeld is dat de waterbedrijven voldoende monitoren. In het Waterleidingbesluit is een norm voor bestrijdingsmiddelen geformuleerd, maar er is niet gespecificeerd welke bestrijdingsmiddelen gemeten moeten worden. Om tot een meer geharmoniseerde invulling te komen zijn in dit rapport twee meetprotocollen opgenomen aan de hand waarvan de waterbedrijven hun meetstrategie kunnen beschrijven.
De resultaten van het onderzoek geven een beeld van de huidige motieven die drinkwaterbedrijven hanteren voor het opzetten van hun meetprogramma bestrijdingsmiddelen. Aspecten die keuze van het bestrijdingsmiddelenpakket beinvloeden zijn onder meer: kennis over gebruik van middelen in de omgeving, de kwetsbaarheid van de winning, het analyse-aanbod van het waterlaboratorium en meetfrequenties die tussen VEWIN en VROM zijn afgesproken. Aan de hand van deze uitkomsten zijn voor grondwater en oppervlaktewater twee aparte protocollen opgesteld. Hierin zijn de volgende aspecten opgenomen: - beschrijving ruwwater bron; - kwetsbaarheidanalyse van de winning; - inventariseren van relevante middelen; - meetfrequentie; - analysetechniek.
De eenduidigheid en inzichtelijkheid in de keuze van middelen, de meetfrequenties en de achterliggende strategieen worden door het volgen van een protocol vergroot. Dit vereenvoudigt tevens de jaarlijkse controle op die meetprogramma's door de VROM-Inspectie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-07-26 )