|   print

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2005
[ The quality of drinking water in the Netherlands in 2005 ]
 
Versteegh JFM, Dik HHJ

48 p in Dutch   2006

RIVM rapport 703719014
download pdf (1258Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
This annual report, 'The quality of drinking water in the Netherlands in 2005', highlights the results of the monitoring programmes of the Water Supply companies over the year 2005. The Inspectorate for VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) is responsible for upholding the Drinking Water Act, reporting both to the Minister and the Dutch parliament. RIVM manages the data and produces the annual report, while testing the quality data according to the standards for the Drinking-Water Act. The regulations on the quality of the drinking water were, also in 2004, well-observed. The number of drinking-water treatment plants (43=20%) with one or more non-compliances decreased in 2004 with 11% and this number is the lowest since 2002. This amounted to 60 - 90 treatment plants over the 1992-2005 period. A large number of the non-compliances are incidental. Three pesticides showed a single non-compliance. The concentration of nickel was found to be structurally higher than the standard in drinking water at one treatment plant. This was due to the groundwater quality. The Minister extended the derogation period for the water supply companie to 31 December 2006. Compliance for the parameter, three halomethanes, on two sites occured for the year 2005, after UV disinfection has been introduced in 2004. Legionella was only detected twice in treated water from 196 treatment plants (non-pathogen species); however, Legionella was detected in drinking water at 22 locations in the distribution system in relatively low numbers. These bacteria belong most probably to a non-pathogenic species. The legislation for Legionella prevention came into force at the end of December 2004. In conclusion, none of the non-compliances caused an impact on public health. The quality of the drinking water in general is good.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het jaarrapport 'De drinkwaterkwaliteit in Nederland' worden de resultaten van de meetprogramma's over 2005 van de waterbedrijven op hoofdlijnen weergegeven. De VROM-Inspectie is verantwoordelijk voor de handhaving van de Waterleidingwet en is verplicht de resultaten te rapporteren aan de Minister en het parlement. Het RIVM beheert de gegevens en stelt het rapport op. De kwaliteitsgegevens zijn getoetst aan de normen van het Waterleidingbesluit. Ook in 2005 worden de wettelijke voorschriften met betrekking tot de controle van het drinkwater goed nageleefd.
Het aantal drinkwaterpompstations (43 = 20%) waarvoor in 2005 een normoverschrijding is vastgesteld, is ten opzichte van het voorgaande jaar met 11% afgenomen; het aantal is het laagst sinds 1992. Dit aantal varieerde in de periode 1992-2005 van circa 45 tot 90 pompstations. Een groot deel van de normoverschrijdingen is incidenteel. De norm voor bestrijdingsmiddelen is voor twee middelen op een pompstation eenmaal overschreden. Ook in distributiewater is eenmaal een bestrijdingsmiddel (glyfosaat) aangetoond. In het drinkwater van een pompstation is de concentratie nikkel structureel hoger dan de norm. De oorzaak is de kwaliteit van het grondwater. De Minister heeft het betreffende bedrijf een ontheffing verleend tot eind 2006. De normoverschrijding van de parameter trihalomethanen is in 2005 niet meer opgetreden. Op twee locaties is de zuivering uitgebreid met UV-desinfectie. Legionella is in het afgeleverde water van 196 pompstations gemeten en tweemaal (niet pathogene species) aangetoond. In de monsters genomen in het distributienet werd op 22 locaties Legionella aangetoond in relatief lage aantallen. Zeer waarschijnlijk betreft het eveneens een niet-pathogeen type. De regeling Legionellapreventie is eind december 2004 van kracht geworden.
Geen van de normoverschrijdingen gaf aanleiding tot een bedreiging van de volksgezondheid. De kwaliteit van het drinkwater is goed.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-01-18 )