|   print

De controle van collectieve leidingwaterinstallaties in 2005
[ The inspection of collective tapwater installations in 2005 ]
 
Dik HHJ, Versteegh A

36 p in Dutch   2006

RIVM rapport 703719015
download pdf (864Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Inspection of collective tapwater installations in 2005. Progress and findings.
Since 2004 the drinking water companies in the Netherlands have, by law, had the task of inspecting connected tapwaterinstallations for both the risk of contamination of the public mains system and the risks posed to the users of such an installation. This annual report, commissioned by the Dutch Ministry of VROM (Inspectorate of the Environment as enforcing body) describes the progress and findings of this inspection.
The results of the inspections seem to confirm the outcome of 2004. About twenty per cent of the installations in both existing and new installations show a heightened risk of contamination. This is especially remarkable for new installations, as they must comply with the regulations amended in January 2002. Inspectors believe this to be caused by a lack of communication between the many parties involved in the building process, and the insufficient knowledge of these new requirements among fitters.
From 2005 on, installations have also been inspected for Legionella prevention measures. Priority installations like hospitals and hotels take precedence here. Almost ninety per cent of the inspected installations failed to meet the necessary requirements. Primarily because the risk analysis and management plans of the installation were either missing or insufficient. According to the inspectors, the owners know of the requirements, but are not aware of the risks involved with Legionella. Ninety-five per cent of the problems are solved when the inspector returns for a second inspection. The remaining five per cent are turned over to VROM Inspection for enforcement of the necessary requirements.
In 2005 the number of inspections declined by almost 3000 to around 40,000 inspections. The main reason for this decline is the amount of time it takes to inspect priority installations due to their size and complexity. This undermines the ambition to inspect 50,000 installations as of 2006.
The initial step in achieving better tapwaterinstallations is to create awareness among the owners and other parties involved in the installation. This seems to create willingness to make improvements. RIVM recommends investigating the effectiveness of centrally based communication as means to better communication.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De controle van collectieve leidingwaterinstallaties in 2005. Voortgang en bevindingen.
Sinds 2004 hebben de waterleidingbedrijven in Nederland de wettelijke taak om aangesloten leidingwaterinstallaties te controleren op de risico's voor gebruikers van de installatie en van verontreiniging van het openbare drinkwaternet. Deze jaarlijkse rapportage beschrijft de voortgang van en de bevindingen bij deze controletaak. De VROM-Inspectie is als handhaver opdrachtgever voor dit onderzoek.
De resultaten van de controles lijken die van 2004 te bevestigen. Ongeveer twintig procent van de bestaande en nieuwe installaties vertoont een verhoogd risico van verontreiniging. Vooral voor nieuwbouwinstallaties is dit opmerkelijk, aangezien de installatie moet voldoen aan de in januari 2002 gewijzigde voorschriften. Oorzaken zijn volgens de controleurs de gebrekkige communicatie tussen de vele partijen in het nieuwbouwproces, en een gebrek aan kennis bij installateurs over de nieuwe voorschriften.
Vanaf 2005 worden installaties ook op legionellapreventie gecontroleerd, waarbij voorrang is gegeven aan de zogeheten prioritaire installaties, zoals die in hotels en ziekenhuizen. Circa negentig procent hiervan is bij de eerste controle niet in orde, voornamelijk doordat een toereikende risicoanalyse en een beheersplan ontbreken. Volgens de controleurs zijn de eigenaren wel op de hoogte van de eisen rondom legionellapreventie, maar hebben zij onvoldoende zicht op de risico's van een legionellabesmetting. Uiteindelijk zijn na een tweede controle bij 95 procent van de prioritaire installaties de problemen opgelost. Bij de overgebleven vijf procent zal VROM-Inspectie maatregelen afdwingen.
Het aantal gecontroleerde installaties is in 2005 met ongeveer 3.000 afgenomen naar 40.000. Deze daling komt vooral doordat de controles op de prioritaire installaties veel tijd in beslag nemen door de omvang en complexiteit van deze installaties. Hierdoor wordt het streven belemmerd om vanaf 2006 50.000 installaties per jaar te controleren.
De eerste stap in de richting van betere leidingwaterinstallaties is meer bewustzijn te creeren bij de eigenaren en andere betrokken partijen. Ze blijken dan namelijk sneller bereid om in te grijpen. Het RIVM beveelt daarom aan te onderzoeken of een centraal gevoerde voorlichting aan deze partijen aan deze bewustwording kan bijdragen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-05-10 )