|   print

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2006
[ The quality of drinking water in the Netherlands in 2006 ]
 
Versteegh JFM, Dik HHJ

48 p in Dutch   2007

RIVM rapport 703719022
download pdf (1170Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
Drinking water in the Netherlands in 2006 was of a good quality. Non-compliance to the standard for good quality drinking water occurred at 25 percent of the treatment plants, none of which represented a threat to public health. These are the main conclusions of the annual report 'The quality of drinking water in the Netherlands in 2006' compiled by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) by order of the Inspectorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands (VROM). The most important results of the measurement programmes carried out by water supply companies are reproduced in this report. The report concludes that regulations governing the quality of the drinking water were well-observed.
The Inspectorate for VROM is responsible for enforcing the Drinking Water Act, which includes ensuring that the standards set by this Act for the presence of micro-organisms and chemicals are maintained. The Inspectorate is required to report the results of its control activities to both the responsible Minister and the Dutch Parliament. RIVM manages the data and produces the annual report.
The number of drinking-water treatment plants with one or more non-compliances (53 = 25%), which fluctuates from year to year, increased in 2006 by five percent compared with 2005. A large number of the non-compliances were incidental, involving substances/parameters related to production processes, such as temperature, iron and taste. There were no serious implications for public health.
There was an incidental non-compliance for each of three pesticides and a structural non-compliance for the concentration of nickel in the drinking water due to poor groundwater quality. An exemption to the standard for nickel in drinking water was granted by the Minister to 1 January 2006 under the condition that the treatment process be modified to meet the established standard. Since the end of 2006 the drinking water quality at this plant is in compliance.
The presence of Legionella bacteria in drinking water is tested when the water leaves the treatment plant and in the distribution network. No non-compliances at the treatment plants were found, while in samples taken randomly throughout distribution Legionella bacteria was detected at 18 sites. Contamination can result from standard maintenance/construction activities on the distribution network. In 45 of such cases the inhabitants of nearby houses were advised to boil their drinking water before using it.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het drinkwater in Nederland was in 2006 van goede kwaliteit. Bij een kwart van de productielocaties is een norm overschreden. In geen geval vormde dat een bedreiging voor de volksgezondheid. Dit blijkt uit het jaarrapport 'De drinkwaterkwaliteit in Nederland, in 2006' dat RIVM in opdracht van de VROM-Inspectie heeft opgesteld. In dit rapport worden de resultaten van de meetprogramma's van de waterbedrijven op hoofdlijnen weergegeven. Zij leefden de wettelijke voorschriften voor de controle op de drinkwaterkwaliteit goed na.
De VROM-Inspectie is verantwoordelijk voor de handhaving van de Waterleidingwet, waarin normen zijn opgesteld voor de aanwezigheid van micro-organismen en chemische stoffen in het drinkwater. De Inspectie is verplicht de resultaten te rapporteren aan de minister en het parlement. Het RIVM beheert de gegevens en stelt het rapport op.
Het aantal drinkwaterpompstations (53 = 25 procent) waar in 2006 een norm is overschreden, is ten opzichte van 2005 met vijf procent toegenomen. Dit aantal fluctueerde in de voorgaande jaren. Een groot deel van de normoverschrijdingen was eenmalig en betrof stoffen, gerelateerd aan de bedrijfsvoering, die geen betekenis hebben voor de volksgezondheid. Het gaat dan om overschrijdingen van bijvoorbeeld temperatuur, ijzer en smaak.
De norm voor bestrijdingsmiddelen is voor drie middelen incidenteel overschreden. Daarnaast zat in het drinkwater van een pompstation een te hoge concentratie nikkel door een hoge nikkelconcentratie in het grondwater. De minister heeft het desbetreffende bedrijf een ontheffing verleend tot 2006 onder voorwaarde dat de zuivering zou worden aangepast. Deze aanpassing bleek omvangrijker dan was voorzien. Vanaf eind 2006 voldeed het drinkwater continu aan de norm. De aanwezigheid van legionellabacterien wordt getoetst als het drinkwater het pompstation verlaat en in de distributiegebieden. In de eerste categorie zijn geen aantallen boven de norm aangetroffen. Wel zijn in de monsters in het distributienet op 18 locaties legionellabacterien aangetoond. Het is mogelijk dat tijdens werkzaamheden aan het distributienet het drinkwater met bacterien besmet kan raken. In 45 gevallen is de bewoners van de nabijgelegen woningen geadviseerd het drinkwater voor gebruik te koken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-12-11 )