á|á  print

Antenne Drinkwater 2011 : Informatie en ontwikkelingen
[áAntenna Drinking water 2011 : Information and developmentsá]
á
van der Aa NGFM, van de Veerdonk PAM, Rutjes SA, van de Ven BM, Versteegh JFM, Tangena BH, Wuijts S

80 p in Dutch áá2011

RIVM rapport 703719084
download pdf (2008Kb)áá

Toon Nederlands

English Abstract
Every year the RIVM makes an inventory of developments that may be relevant for Dutch policymakers with regard to drinking water policy and enforcement. The developments are categorized into four themes: microbiology, micropollutants, drinking water sources and prospective issues. This report also presents an overview of RIVM reports that were published in 2010 - 2011 and are relevant to drinking water supply.

Focus areas for drinking water policy:

One focus area within the theme of microbiology relates to the possible effects of climate change on the yearly number of cases of illness related to infectious diseases transmitted through water and food. The RIVM has developed a tool for estimating the effect of climate change on the risk of infection through different transmission routes, for example, consuming drinking water or swimming in surface waters. In addition, where necessary, measures such as those for improving wastewater treatment plants can be determined by using this tool.

Within the theme micropollutants, plant protection products are a focus area. The number of substances occurring in sources for drinking water production has been stable for several years. Therefore, the intended reduction in the level of purification treatment required for the production of drinking water cannot be achieved. Furthermore, the authorization and market placement of plant protection products is currently being changed. Water companies are afraid that this might lead to deterioration in the quality of the sources for drinking water.

Within the theme drinking water sources, the increasing claim on underground space in the Netherlands has been pointed out, for example, such as that used for Thermal Energy Storage or the possible extraction of shale gas. However, at present there is insufficeint knowledge on the impacts of the above points on the environment and drinking water production.\

Within the theme prospective issues, the demand for drinking water versus the availability and quality of drinking water resources is among the focus points for the drinking water supply in the Netherlands up to 2040.

Social media:

In 2011, social media were screened for the first time for issues related to drinking water. Some of the issues mentioned above are also being discussed on social media sites such as LinkedIn. On YouTube, educational videos about water are popular. The warning function of the updates issued via Twitter with respect to new issues, appears to be limited.

á

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM inventariseert jaarlijks nieuwe ontwikkelingen die belangrijk kunnen zijn voor het toekomstig drinkwaterbeleid en het toezicht daarop. De ontwikkelingen zijn in vier thema's onderverdeeld: microbiologie, microverontreinigingen, drinkwaterbronnen en toekomstgerichte onderwerpen. Het rapport geeft bovendien een overzicht van de RIVM-rapporten die in de periode 2010-2011 zijn gepubliceerd en relevant zijn voor het drinkwaterbeleid.

Aandachtspunten voor drinkwaterbeleid:

Bij het thema microbiologie is de mogelijke invloed van klimaatverandering op het jaarlijkse aantal ziektegevallen door water- en voedseloverdraagbare infectieziekten een aandachtspunt. Het RIVM ontwikkelde een tool waarmee het effect van klimaatverandering op infectierisico's via verschillende vormen van blootstelling kan worden geschat, zoals via drinkwaterconsumptie of zwemmen in oppervlaktewater. Hiermee kunnen indien nodig maatregelen worden bepaald, zoals het verbeteren van de afvalwaterzuivering.

Bij het thema microverontreinigingen zijn gewasbeschermingsmiddelen een aandachtspunt. Het aantal middelen dat wordt aangetroffen in bronnen voor drinkwater blijkt al enkele jaren constant. Hierdoor kan de inspanning van drinkwaterbedrijven om water te zuiveren niet afnemen, hoewel dat wel was beoogd. Verder wordt momenteel het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen gewijzigd. De watersector vreest dat hierdoor de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater negatief wordt be´nvloed.

Bij het thema drinkwaterbronnen wordt gesignaleerd dat er steeds meer activiteiten in de bodem plaatsvinden, zoals boringen voor warmte- en koudeopslag en de mogelijke winning van schaliegas. Er is echter nog onvoldoende kennis over de effecten hiervan op het milieu en de risico's voor de drinkwatervoorziening.

Bij het thema toekomstgerichte onderwerpen is de ontwikkeling van de drinkwatervraag versus de beschikbaarheid van de bronnen een van de aandachtspunten voor de Nederlandse drinkwatervoorziening in 2040.

Sociale media:

Dit jaar is voor het eerst verkend over welke drinkwatergerelateerde onderwerpen wordt gediscussieerd op sociale media. Een aantal van de bovengenoemde onderwerpen is hierop terug te vinden, zoals bij LinkedIn. Op YouTube zijn educatieve filmpjes over water populair. Twitter blijkt een beperkte signalerende functie te hebben.

á

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-01-26 )