†|†  print

Antenne drinkwater 2012 : Informatie en ontwikkelingen
[†Antenne Drinking water 2012 : Information and developments†]

van der Aa NGFM, van de Veerdonk PAM, Moermond CTA, Rutjes SA, Schalk JAC, Smit CE, Tangena BH, van de Ven BM, Versteegh JFM, Verweij W, Wuijts S, van Breemen LWCA

75 p in Dutch ††2012

RIVM rapport 703719087
download pdf (870Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Every year the RIVM makes an inventory of developments that are relevant for Dutch policymakers with regard to drinking water policy and enforcement. The developments are categorized into four themes: microbiology, micropollutants, sources for drinking water and drinking water infrastructure. For each theme focus areas are mentioned that are relevant for the Ministry of Infrastructure and the Environment (I&M) with respect to the development of drinking water policy and enforcement. This report also presents an overview of RIVM reports that were published in 2011-2012 and are relevant to drinking water policy.

Focus areas for drinking water policy
One of the focus areas within the theme Microbiology is to gain insight into possible sources for legionella infections. Examples are drinking water installations en cooling towers, but also puddles with rainwater, wastewater treatment plants and liquid for windshield wipers. More information on the contribution of these different sources can help focus regulation on legionella prevention.

The use of plant protection products, biocides and veterinary pharmaceuticals in agriculture and urban areas can contaminate drinking water sources, which possibly results in extra costs for drinking water treatment. Therefore, within the theme micropollutants, one of the focus areas is international consistency on restricted use of these substances. This also applies to the implementation of new authorization techniques for these substances.

One of the focus areas within the theme drinking water sources are strategies for the provision of freshwater in the future. Due to climate change the quality of surfacewater in the future may deteriorate to such an extent by 2050 that, without adaptation measures, it will be unsuitable for drinking water production. During periods of drought concentrations of pollutants in surface water can increase to such a level that water quality standards are exceeded.

Within the theme drinking water infrastructure the investments in the national drinking water network lag behind with respect to the level that should be accomplished. The government can increase attention for this topic by incorporating replacement investments in the drinking water benchmark. This way information can be provided to what extent drinking water companies are prepared for the future.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM inventariseert jaarlijks ontwikkelingen die belangrijk zijn voor het toekomstig drinkwaterbeleid en het toezicht daarop. De ontwikkelingen worden in vier thema's onderverdeeld: microbiologie, microverontreinigingen, drinkwaterbronnen en drinkwaterinfrastructuur. Hierbinnen zijn aandachtspunten benoemd die voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) relevant zijn voor de ontwikkeling van het drinkwaterbeleid en het toezicht. Dit rapport geeft tevens een overzicht van de RIVM-rapporten die in 2011 en 2012 zijn uitgebracht en relevant zijn voor het drinkwaterbeleid.

Aandachtspunten voor drinkwaterbeleid
Bij het thema microbiologie is een van de aandachtspunten meer inzicht te krijgen in mogelijke bronnen van legionellabesmettingen. Voorbeelden zijn drinkwaterinstallaties en koeltorens, maar ook regenwaterplassen, waterzuiveringsinstallaties en ruitenwisservloeistof. Meer bekendheid over het aandeel van de diverse bronnen kan helpen om het preventiebeleid voor legionella verder vorm te geven.

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen in de landbouw en stedelijke omgeving kan de drinkwaterbronnen belasten en mogelijk extra zuiveringskosten met zich meebrengen. Een aandachtspunt bij het thema microverontreinigingen is daarom internationale afstemming over inperking van het gebruik van dergelijke middelen. Dat geldt ook voor de implementatie van nieuwe beoordelingstechnieken voor deze stoffen.

Een van de aandachtspunten bij het thema drinkwaterbronnen is de voorbereiding van zoetwaterstrategieŽn voor de toekomst. Door klimaatverandering kan de kwaliteit van het oppervlaktewater rond 2050 namelijk zonder extra maatregelen zodanig zijn verslechterd dat het ongeschikt is om er drinkwater van te bereiden. Zo kunnen in tijden van droogte de concentraties van vervuilende stoffen in het oppervlaktewater dermate stijgen dat normen overschreden raken.

Bij het thema drinkwaterinfrastructuur ten slotte lopen de investeringen in het landelijk drinkwaternet achter ten opzichte van het gewenste niveau. De overheid kan de aandacht hiervoor vergroten door vervangingsinvesteringen als criterium mee te nemen bij de onderlinge vergelijking van de prestaties van de drinkwaterbedrijven (benchmark). Dit kan inzicht geven in hoeverre de drinkwaterbedrijven zijn voorbereid op de opgaven van de toekomst.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM ORG-ID BV organisatie- en beleidsontwikkeling Kiwa NV
( 2013-04-23 )