†|†  print

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2011
[†The quality of drinking water in the Netherlands in 2011 †]

Versteegh JFM, Dik HHJ

41 p in Dutch ††2012

RIVM rapport 703719090
download pdf (928Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Drinking water in the Netherlands in 2011 was of a good quality. Non-compliance to the standard for good quality drinking water occurred at 19 percent of the treatment plants, none of which represented a threat to public health. These are the main conclusions of the annual report 'The quality of drinking water in the Netherlands in 2011' compiled by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) by order of the Inspectorate of the Ministry for Infrastructure and Environment of the Netherlands (IenM). The most important results of the measurement programmes carried out by water supply companies are reproduced in this report. The report concludes that regulations governing the quality of the drinking water were well-observed.

The Inspectorate is responsible for enforcing the Drinking Water Act, which includes ensuring that the standards set by this Act for the presence of micro-organisms and chemicals are maintained. The Inspectorate is required to report the results of its control activities to both the responsible Minister and the Dutch Parliament. RIVM manages the data and produces the annual report.

The number of drinking water treatment plants with one or more non-compliances (39 = 19%), which fluctuates from year to year, was in 2011 slightly higher compared with 2009. A large number of the non-compliances were incidental, involving substances/parameters related to production processes, such as turbidity, iron and manganese. There were no serious implications for public health.

There was an incidental non-compliance for only two pesticides each at one treatment plant. Indicators for pathogens were two times found at drinking water treatment plants. In the networks the indicators were found more frequently. Always the indicators were absent after resampling. The presence of Legionella bacteria in drinking water is tested when the water leaves the treatment plant and in the distribution network. No non-compliance at the treatment plant were found, while in samples taken randomly throughout distribution Legionella bacteria was detected at 24 sites. Contamination can result from standard maintenance/construction activities on the distribution network. In 90 of such cases the inhabitants of nearby houses were advised to boil their drinking water before using it.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het drinkwater in Nederland was in 2011 van goede kwaliteit. Bij 19 procent van de productielocaties is een norm overschreden. In geen geval vormde dat een bedreiging voor de volksgezondheid. Dit blijkt uit het jaarrapport 'De drinkwaterkwaliteit in Nederland in 2011' dat RIVM in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft opgesteld. In dit rapport worden de resultaten van de meetprogramma's van de drinkwaterbedrijven op hoofdlijnen weergegeven. Zij leefden de wettelijke voorschriften voor de controle op de drinkwaterkwaliteit goed na.

De Inspectie Leefomgeving en Transport is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drinkwaterwet, waarin normen zijn opgesteld voor de aanwezigheid van micro-organismen en chemische stoffen in het drinkwater. De Inspectie is verplicht de resultaten te rapporteren aan de Minister en het parlement. Het RIVM beheert de gegevens en stelt het rapport op.

Het aantal drinkwaterpompstations (39 = 19 procent) waar in 2011 een norm is overschreden, is drie procentpunt hoger ten opzichte van 2010. Een groot deel van de normoverschrijdingen was eenmalig en betrof stoffen, gerelateerd aan de bedrijfsvoering, die geen betekenis hebben voor de volksgezondheid. Het gaat dan om overschrijdingen van bijvoorbeeld troebeling, ijzer en mangaan.

De norm voor bestrijdingsmiddelen is in het drinkwater 'af pompstation' voor twee stoffen elk op ťťn pompstation overschreden. Bij twee drinkwaterpompstations zijn indicatoren voor besmetting met pathogene micro-organismen aangetoond. In het distributienet zijn deze indicatoren in veertien aangetoond. In alle gevallen was de aanwezigheid van deze bacteriŽn van korte duur en gaf geen aanleiding tot gezondheidsproblemen. De aanwezigheid van legionellabacteriŽn wordt getoetst als het drinkwater het pompstation verlaat en in de distributiegebieden. In monsters drinkwater dat het pompstation verlaat zijn de legionellabacteriŽn niet aangetoond maar wel op 24 locaties in het distributienet. Het is mogelijk dat tijdens werkzaamheden aan het distributienet het drinkwater met bacteriŽn besmet kan raken. In 90 gevallen is de bewoners van de nabijgelegen woningen geadviseerd het drinkwater voor gebruik te koken.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Ministerie van Infrastructuur en Milieu : Inspectie Leefomgeving en Transport Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-01-17 )