|   print

Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels
[ Herevaluatie van humaan-toxicologische maximum toelaatbare risico-waarden ]
 
Baars AJ, Theelen RMC, Janssen PJCM, Hesse JM, van Apeldoorn ME, Meijerink MCM, Verdam L, Zeilmaker MJ

297 p in English   2001

RIVM Rapport 711701025
download pdf (1792Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Soil Intervention Values are generic soil quality standards based on potential risks to humans and eco-systems. These values are used to determine whether or not contaminated soils meet the criteria for "serious soil contamination" as stated in the Dutch Soil Protection Act. With reference to potential risks to humans, Maximum Permissible Risk (MPR) values, quantifying the human-toxicological risk limits for some 50 chemicals and chemical classes, were derived in the 1991-1993 period. These MPRs, which have since been updated, comprise limits on tolerable daily intake, tolerable concentration in air, and oral cancer risk and/or inhalation cancer risk. In total, the compounds comprise 12 metals (including cadmium, lead and mer-cury), 10 aromatic compounds (including the polycyclic aromatics), 13 chlorinated hydrocarbons (including dioxins and polychlorinated biphenyls), 6 pesticides (including DDT and the drins) and 7 other compounds (including cyanides and total petroleum hydrocarbons). A toxicity profile has been compiled for each compound or compound class. It consists of a concise summary of the available toxicity data, information on back-ground exposure and a survey of existing limit values derived by other organisations. An updated MPR for each compound (or class of compounds) in question is deduced from the respective profile.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bodem-Interventiewaarden zijn generieke standaarden m.b.t. bodemkwaliteit, gebaseerd op de potentiele risico's voor mens en ecosystemen. Zij worden gebruikt om vast te stellen of er in geval van bodemverontreiniging sprake is van "ernstige bodem-verontreiniging" in de zin van de Wet Bodembescherming. Met betrekking tot het potentiele risico voor mensen werden in de periode 1991-1993 voor een vijftigtal stoffen en stofklassen humaan-toxicologische risicogrenzen (d.w.z. toelaatbare dagelijkse inname, toelaatbare concentratie in lucht, kankerrisico bij orale/inhalatoire blootstelling) afgeleid. Deze MTR (maximum toelaatbaar risico) waarden zijn nu up-to-date gebracht. In totaal betreft het 12 metalen (waaronder cadmium, lood en kwik), 10 aromatische verbindingen (inclusief de polycyclische aromaten), 13 gechloreerde koolwaterstoffen (waaronder de dioxinen en de polychloorbifenylen), 6 bestrijdingsmiddelen (o.a. DDT en de drins) en 7 andere stoffen, waaronder de cyaniden en mine-rale olie. Voor elke stof of stofklasse is een toxiciteitsprofiel opgesteld, bestaande uit een samenvatting van de beschikbare toxiciteitsgegevens, informatie met betrekking tot de achtergrondblootstelling, en een overzicht van bestaande limietwaarden zoals afgeleid door andere organisaties/instanties. Elk profiel concludeert tot een MTR voor de betreffende stof of stofklasse.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-06-01 )