|   print

Achtergronden bij de herziene risicogrenzen voor bodem, sediment en grondwater in het kader van de "Evaluatie interventiewaarden bodemsanering"
[ Background of the revised risk limits for soil, sediment and groundwater in the project 'Evaluation of Intervention Values for soil' ]
 
Lijzen JPA, Baars AJ, Otte PF, Verbruggen EMJ, van Wezel AP

87 p in Dutch   2002

RIVM Rapport 711701028
download pdf (3933Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2001 revised risk limits were published that would function as the basis for the Dutch Intervention Values for soil contamination. These revised risk limits represent the result of the technical evaluation of the first series of Dutch Intervention Values for soil and groundwater. This report presents information on what the main causes of the differences between these risk limits and the current Intervention Values for soil/sediment and groundwater are, how firm the revised risk limits are and what future developments will probably have an impact on the newly derived values. The main reasons for revising the ecotoxicologically based risk limits for soil are: more ecotoxicological data, use of equilibrium-partitioning in the case of little data availability; differences in data evaluation and derivation of separate (instead of summed) values per compound. The main reasons for revising the human toxicologically based risk limits for soil are: revised human-toxicological Maximum Permissible Risk levels, modifications of the model concepts for human exposure modelling and revised input parameters for substances (e.g. Kow, Koc, vapour pressure). How firm ecotoxicological risk limits are largely depends on the amount (and quality) of available toxicity data, the possibility of new data becoming available in the near future and developments in the risk assessment methodology. New data are not expected in large numbers. The firmness of the human-toxicological risk limits also depends on the quality of the data, the possibility of new data becoming available, the basis of and new insights into modelling human exposure and the distribution of data in the input parameters. The uncertainty of the derived risk limits depends, for many compounds, partly on the Koc. The differences between the recommendations of the Technical Soil Protection Committee (TCB) on derivation of intervention values and the derivation of risk limits for underpinning Intervention Values are very limited and clarified. Developments in both the ecotoxicological and human-toxicological risk assessment that could have an impact on the methodology and derived values are identified. No directly applicable results are expected from ecotoxicological developments in the short term. With respect to human risk assessment, some results can be expected on the bioavailability of soil contaminants in the human body and uptake of contaminants in crops. Furthermore, it is recommended to encourage implementing of some developments in risk assessment in the longer term (e.g. generating more toxicological data and stimulating implementation of bioavailability in soil quality objectives).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2001 zijn herziene risicogrenzen gepubliceerd die de basis vormen voor de interventiewaarden bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Dit is het resultaat van de technisch-inhoudelijke evaluatie van de interventiewaarden bodem en grondwater voor de eerste tranche. In dit rapport wordt ten behoeve van de beleidsmatige implementatie hiervan ingegaan op de oorzaken van verschillen tussen de risicogrenzen en de vigerende interventiewaarden voor bodem en grondwater, de robuustheid van de voorstellen en ontwikkelingen die in de toekomst tot aanpassingen zouden kunnen leiden. Voor de ecotoxicologische bepaalde risicogrenzen voor bodem zijn de belangrijkste oorzaken van een herziene waarde: beschikbaarheid van meer ecotoxicologische data; gebruik van evenwichtspartitie bij weinig bodemdata; andere gegevensevaluatie; afleiden van een individuele waarde per stof (in plaats van een groepswaarde); en een onbekende herkomst van de huidige HC50-waarde. Voor de humaan-toxicologische bepaalde risicogrenzen voor bodem zijn belangrijke oorzaken van een herziene waarde: een aangepaste MTR-humaan; aanpassing van de concepten voor humane blootstelling in CSOIL; en aanpassing van de inputparameters. Voor de risicogrens voor grondwater zijn de belangrijkste oorzaken van de vaak hogere waarden: niet meer toepassen van een factor 10 tussen de berekende concentratie in het (porie)water en het grondwater; het directe gebruik van aquatische toxiciteitsgegevens; het afleiden van waarden voor individuele stoffen; en wijziging van humane toxiciteit en blootstelling. De robuustheid van de ecotoxicologische onderbouwde risicogrenzen is vooral afhankelijk van het aantal reeds beschikbare toxiciteitsdata, of mogelijk veel nieuwe data binnen korte tijd beschikbaar komen en resultaten van lopende ontwikkelingen. De verwachting is dat nieuwe data niet in grote getale beschikbaar zullen komen. De robuustheid van de humaan-toxicologische risicogrenzen is afhankelijk van het beschikbaar komen van nieuwe humaan-toxicologische data, het beschikbaar komen van nieuwe inzichten over modellering van humane blootstelling en de spreiding in de (fysisch-chemische) stof parameters. Verwacht wordt dat nieuwe toxicologische data niet in grote getale beschikbaar zullen komen. Met name de Koc blijkt voor de SRC voor bodem voor veel stoffen een belangrijke factor. De verschillen tussen de afleiding van de herziene risicogrenzen en de inhoud van de TCB adviezen over de afleiding zijn zeer beperkt en voor zover aanwezig in een apart hoofdstuk toegelicht. Voor de ecotoxicologische risicobeoordeling worden geen op korte termijn toepasbare resultaten van genoemde nieuwe ontwikkelingen verwacht. Ter verhoging van de betrouwbaarheid van de risicobeoordeling wordt aanbevolen gericht nieuwe data te genereren en ontwikkelingen om biobeschikbaarheid in de normstelling op te gaan nemen te stimuleren. Voor de humaan-toxicologische risicobeoordeling kan met name aanvullende informatie over opname van stoffen in gewassen en biobeschikbaarheid van stoffen in grond in het menselijk lichaam mogelijk tot verbeteringen leiden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-08-12 )