|   print

Validation of the VOLASOIL model using measurements from Dutch contaminated sites - Concentrations of four chlorinated compounds
[ Validatie van het VOLASOIL model met behulp van metingen in vervuilde gebieden in Nederland - Concentraties van vier gechloreerde verbindingen ]
 
van Wijnen HJ, Lijzen JPA

68 p in English   2006

RIVM rapport 711701041
download pdf (632Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The study reported here has shown the VOLASOIL model to be very useful for estimating the indoor air concentrations of the pollutants, tetrachloroethene and trichloroethene. The model is probably also useful for the degradation products, cis-dichloroethene and vinylchloride, but this was more difficult to determine with any certainty since many of the concentrations are lower than the detection limit. VOLASOIL is a model that estimates the contamination of indoor air in buildings in relation to measurements based on water contaminated by volatile substances.This investigation was more concerned with the applicability of VOLASOIL for four chlorinated compounds in the Netherlands, and resulted in several recommendations for model adjustment. For example, VOLASOIL was found, in the case of the four compounds, to often predict concentrations that were too high, especially in the seriously polluted areas. Considering, however, that the model is used to estimate risks to humans and to ascertain if more measurements are necessary, limited overestimation by the model is all right, making adjustments unnecessary. The proposed adjustments will be desirable if the model needs to be able to predict concentrations as accurately as possible.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit deze studie bleek het VOLASOIL model goed bruikbaar om bij bodemverontreiniging met tetrachlooretheen en trichlooretheen de binnenluchtconcentratie in te schatten. Voor verontreiniging met de afbraakproducten cis-dichlooretheen en vinylchloride is het model waarschijnlijk ook bruikbaar, maar dit kon minder goed worden vastgesteld omdat veel concentraties beneden de detectielimiet lagen. VOLASOIL is een model dat op basis van metingen in verontreinigd grondwater (door vluchtige stoffen), de gerelateerde binnenluchtconcentratie in gebouwen inschat. In dit onderzoek is gekeken naar de toepasbaarheid van VOLASOIL voor de risicobeoordeling voor vier gechloreerde verbindingen. Er is een aantal aanpassingsvoorstellen gedaan om de voorspelling van het model te verbeteren. Zo is gebleken dat VOLASOIL voor deze vier stoffen vaak te hoge luchtconcentraties voorspelt, vooral op sterk verontreinigde locaties. Aangezien het model echter vooral wordt gebruikt om de risico's voor de mens in te schatten en om te zien of meer metingen noodzakelijk zijn, is een beperkte overschatting door het model juist gewenst en zijn aanpassingen niet noodzakelijk. Mocht van het model worden verwacht dat het binnenluchtconcentraties zo nauwkeurig mogelijk inschat, dan zijn de voorgestelde aanpassingen wel gewenst.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-05-02 )