|   print

[  ]
 
Soest F van

84 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
In most regions in the Netherlands where a regionally oriented policy has been introduced, this policy is still in the implementation stage and has, so far, hardly been monitored. The insight into the effect of a particular measure on environmental quality is little. Neither is it possible to relate measured environmental quality to single measures taken. Relationships need to be established to obtain insight into the cost-effectiveness of environmental measures. In this study, to develop a method for the quantitative evaluation of regionally oriented environmental policy using two regions to which this policy has been applied, relatively straightforward estimations and calculations were made of emission reductions resulting from measures taken. Geostatistical analyses were applied to two sampling grids, one designed for a whole province and the other for a specific region. Although the calculations and the geostatistical analyses provided insight into the way monitoring data can be used, the results of the calculations and the geostatistical analyses were not directly comparable. Applying simple models might provide a solution to this problem. Models that are well calibrated and validated for specific regions can be used to calculate the effects of a single measure on environmental quality. If reliable results are achieved, modelling can replace part of the monitoring on quality. However, it will always be necessary to check the results periodically.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit onderzoek is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een methode voor een kwantitatieve evaluatie van gebiedsgericht milieubeleid. De voorgestelde methode is gericht op de ontwikkeling van een adequate prestatiemonitoring. De effecten van de te monitoren maatregelen worden met behulp van eenvoudige rekenregels en modellen worden vertaald in effecten op de milieudruk en de milieu- en natuurkwaliteit. Het gebiedsgerichte beleid bevindt zich in een groot aantal gebieden inmiddels in het uitvoeringsstadium. De monitoring van het beleid is echter nog nauwelijks op gang gekomen. Dit geldt zowel voor de prestatiemonitoring, als voor de kwaliteitsmonitoring. Er bestaat weinig inzicht in de relatie tussen de maatregelen en het effect op de milieukwaliteit. Aan de andere kant is uit de kwaliteitsmonitoring geen eenduidige terugkoppeling naar de maatregelen te maken. Om inzicht te krijgen in het milieurendement en de kosteneffectiviteit is het wenselijk deze relaties te leggen. Voor twee ROM-gebieden zijn eenvoudige schattingen of berekeningen van de emissiereducties als gevolg van de maatregelen gemaakt. Aan de hand van kwaliteitsmonitoringsgegevens is bekeken welke informatie er uit de meetnetten gehaald kan worden. Hierbij wordt echter nog steeds geen inzicht verkregen in de direkte relatie tussen de maatregelen en de milieukwaliteit. Het resultaat van de prestatiemonitoring, emissiereducties, en het resultaat van de kwaliteitsmonitoring, concentraties, zijn niet met elkaar te vergelijken. Het gebruik van eenvoudige modellen kan hiervoor een oplossing bieden. Door modellen in te zetten die voor de gebieden gekalibreerd en gevalideerd zijn, kunnen de afzonderlijke maatregelen doorgerekend worden naar hun effect op de milieukwaliteit. Wanneer de modeluitkomsten voldoende betrouwbaar zijn kan een deel van de kwaliteitsmonitoring vervangen worden door modellering van de resultaten. Het regelmatig controleren van de modeluitkomsten blijft wel noodzakelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-10-26 )