|   print

Milieu-effecten van EHS-scenario's voor Noord-Nederland
[ Environmental effects of land use scenarios for the northern part of the Netherlands ]
 
Meijers R, Veldkamp H

28 p in Dutch   1998

RIVM rapport 711901026
download pdf (2686Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Goal of the study is to evaluate the effects of three land use scenarios on agricultural ammonia emissions and resulting nature values. The study area is the northern part of the Netherlands, comprised of the three northern provinces. It is concluded that the three scenarios studied have comparable effects on ammonia emissions and the resulting depositions. Values are low compared to other parts of the Netherlands.In general nature values are high and differences between the scenarios are mainly a result from the localisation of different land use types. A more detailed analysis shows that the scenario called 'Raamwerk' generally produces slightly higher nature values than the other two scenarios.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het doel van het onderzoek was het effect te berekenen van een verandering van de ruimtelijke ligging van de EHS en de landbouwgebieden in Noord Nederland op de ammoniakemissies uit de landbouw en de kwaliteit van de natuur. De analyse heeft plaatsgevonden door gebruik te maken van (vereenvoudigde) modellen als de Source Receptor Matrix (SRM; een matrix vermenigvuldiging om vanuit emissies deposities te berekenen) en de Natuurplanner en door GIS-bewerkingen. De emissies en de daaruit berekende ammoniakdeposities zijn ten opzichte van de overige provincies laag. De drie scenario's zoals die hier zijn doorgerekend, voldoen aan de doelstelling van 1400 mol zuurdepositie/ha.jr in het jaar 2010 en zitten daar op sommige plaatsen zelfs ruim onder. Dit betekent dat alle drie scenario's in principe goede mogelijkheden bieden voor de realisatie van hoge natuurwaarden, op locaties waar op dit moment verzuring of vermesting het belangrijkste probleem is. In het algemeen geldt dat de natuurwaarden in de drie noordelijke provincies hoog zijn, onafhankelijk van het gewenste scenario. Op detailniveau blijkt het ruimtelijk beeld Raamwerk (grootschalige scheiding van natuur en landbouw) in het algemeen iets hogere natuurwaarden te behalen dan Weefwerk en Marktwerk. In Weefwerk (natuur als nevenfunctie van menselijk gebruik) wordt dit vooral veroorzaakt door de ruime inzet van licht-bemeste graslanden waar, door de bemesting , geen hoge natuurwaarden behaald kunnen worden. Bij Marktwerk zijn, als gevolg van de centrale rol van de marktwerking, de iets hogere deposities en de sterk versnipperde ligging van natuurgebieden de belangrijkste oorzaken van een wat lager gerealiseerde natuurwaarde.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-06-30 )