|   print

[  ]
 
Geurs KT ; Ritsema van Eck JR

76 p in Dutch   2000

download pdf (15115Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The compact urbanisation scenario for trends in housing, employment and infrastructure has been developed in the context of preparations for the Dutch 'Fifth Spatial Planning Plan' to be issued in 2000. The scenario is based on the modelling of historical trends and on assumptions pertaining to the effects of current spatial planning policies. The report describes the effects of the urbanisation scenario on passenger mobility, job and population accessibility by car and public transport, CO2 emissions and noise from car traffic for the Netherlands for the 1995 - 2020 period. The most important conclusions are as follows. Passenger mobility in the Netherlands will increase by about 25-30% in the 1995-2020 period, whereas car use will increase by about 50%. CO2 emissions from car traffic will increase by about 10-20%; fuel efficiency improvements will reverse much of the CO2 emission increase. Job accessibility by car and public transport will increase in the 1995-2020 period due to a 30% increase in employment. The potential number of jobs within 45 minutes travelling time by car will increase by 5%; this is only due to increased delays and congestion on the road network. Accessibility by public transport will increase by about 40% due to improved public transport. However, the average number of jobs within reach (45 minutes travelling time) by car is much higher than those reached by public transport (16 times in 1995, 11 times in 2020). Regional differences in job accessibility are large. The cities in the highly urbanised western part of the Netherlands (the Randstad area) have the highest job accessibility by car and public transport; in peripheral areas this is much lower. Noise emissions from car traffic, rail traffic and aircraft will increase significantly. As a result, the percentage of Dutch territory with a noise level above 50 dB(A) increases by about 20%, the number of inhabitants experiencing an outdoor noise level of more than 50 dB(A) increases by about 25%, and the surface area constituting quiet zones with a noise level of more than 40 d(B)A increases by about 40%.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de effecten van een compacte verstedelijkingsvariant op personenmobiliteit, bereikbaarheid, CO2-emissies en geluid voor de periode 1995-2020, zoals door het RIVM ontwikkeld in het kader van de wetenschappelijk onderbouwing van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In de compacte verstedelijkingsvariant is uitgegaan van het huidige vigerende ruimtelijke beleid en de ruimtelijke ontwikkeling voor wonen en werken uit het verleden. Deze verstedelijkingsvariant wordt gezien als een referentiescenario waartegen alternatieve verstedelijkingsvarianten en de effecten van ruimtelijk beleid uit de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening afgezet kunnen worden. De belangrijkste conclusies zijn als volgt: De personenmobiliteit neemt in de periode 1995-2020 toe met ca. 25-30%, autogebruik met ca. 50%. CO2-emissie van personenauto's neemt tussen 1995-2020 toe met ca. 10-20%; de toename van de brandstofefficiency kan een groot deel van de toename van CO2-emissies teniet doen. De bereikbaarheid van werkgelegenheid (het aantal arbeidsplaatsen dat binnen 45 minuten reistijd bereikt kan worden) neemt in de periode 1995-2020 zowel per auto als openbaar vervoer toe. De toename van de autobereikbaarheid is per auto is (in de ochtendspits) echter beperkt (5%), vanwege de toename van vertragingen en congestie. De bereikbaarheid van arbeidsplaatsen per openbaar vervoer neemt in diezelfde periode toe met ca. 40%, vanwege verbeteringen in het aanbod van openbaar vervoer. De autobereikbaarheid van werkgelegenheid blijft gemiddeld in Nederland echter fors hoger dan de OV-bereikbaarheid (factor 16 in 1995, factor 11 in 2020). De regionale verschillen in bereikbaarheid van arbeidsplaatsen zijn groot: vanuit de centra van de grote steden in de Randstad zijn veruit de meeste arbeidsplaatsen bereikbaar, in perifere gebieden is dit veel minder. De geluidbelasting door weg-, rail- en vliegverkeer neemt in de periode 1995-2020 aanzienlijk toe. De toename van de geluidbelasting is met name geconcentreerd in de Randstad, waardoor met name daar de functies wonen, recreeren en natuur onder meer druk komen te staan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-12-11 )