|   print

[  ]
 
Kuiper R, Niet de R (eds)

96 p in Dutch   2004

download pdf (8216Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The latest Dutch National Policy Document on Spatial Planning, was released in April 2004 by the Ministry of VROM. The Ministry asked the four National Assessment Agencies (CPB, SCP, RPB and MNP) to evaluate the effects of the new policy document. The report of the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP-RIVM) describes the consequences for the environment, nature, landscape and water. One of the main conclusions is that the conservation of nature/landscape and accessibility will benefit from the concentration of urban developments. The Policy Document on Spatial Planning aims to concentrate new urban developments around existing larger cities. This gives the opportunity to create the desired urban and green living environments, while at the same time it will minimize the negative impacts on nature and landscape and keep employment and services accessible.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In april 2004 is de Nota Ruimte van het Ministerie van VROM verschenen. Deze nota bevat het nationaal ruimtelijk beleid tot aan 2030. Het ministerie van VROM heeft aan de vier planbureaus (CPB, SCP, RPB en MNP) gevraagd om te bepalen wat de effecten van deze nieuwe nota zijn. In de evaluatie-rapportage van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) worden de consequenties voor milieu, natuur, landschap en water beschreven. Een van de conclusies is dat bundeling van verstedelijking goed is voor natuur en bereikbaarheid. De Nota Ruimte beoogt de verstedelijking te bundelen rondom de grotere steden. Daarmee kunnen de gewenste stedelijke en groene woonmilieus gecreeerd worden, terwijl tegelijkertijd de aantasting van natuur en landschap beperkt blijft en voorzieningen bereikbaar blijven. Voor de Randstad geldt dat woningbouw buiten het Groene Hart de minste aantasting van milieu, natuur, landschap en water op leveren. De Nota Ruimte kiest echter ook voor verstedelijking die het Groene Hart niet ongemoeid laat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-07-01 )