|   print

[  ]
 
Heuberger PSC ; Erisman JW

45 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
By means of Monte Carlo Sampling and simulation the reliability is assessed of the predictions of yearly averaged dry NHx and NOy deposition fluxes, calculated with the deposition model DEADM. These calculations are performed for hundred 5 x 5 km receptor areas in the Netherlands (6% of the total area), based on NHx and NOy concentration data, surface characteristics and postulated uncertainties in model parameters and inputs. Results are presented in terms of probability distributions, confidence intervals and reliability factors, on the spatial scale of 5 x 5 km areas as well as for acidification areas and the national scale. The NHx results are compared with the predictions by the atmospheric transport model OPS.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door middel van Monte Carlo sampling en simulatie wordt de betrouwbaarheid bepaald van de voorspellingen voor de jaargemiddelde droge NHx en NOy depositiefluxen, berekend met het depositiemodel DEADM. De berekeningen zijn uitgevoerd voor honderd 5 x 5 km gebieden in Nederland (6% van het totale gebied), op basis van NHx en NOy concentraties, oppervlakte gegevens en gepostuleerde onzekerheden in modelparameters c.q. inputs. Resultaten worden gepresenteerd in termen van verdelingen, betrouwbaarheidsintervallen en betrouwbaarheidsfactoren, zowel op de ruimtelijke schaal van 5 x 5 km gebieden als voor verzuringsgebieden en geheel Nederland. Voor de NHx depositie worden de resultaten vergeleken met de voorspellingen van het atmosferisch transportmodel OPS.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-05-31 )