|   print

[  ]
 
Buijsman E (red.)

20 p in Dutch   1997

Toon Nederlands

English Abstract
A demonstration project is defined here in which the potentials of scanning and scouting as an alternative for monitoring environmental quality will be examined. Scanning is defined here as a one-off measurement activity which aims to describe nationwide environmental quality for a given compound. In comparison to monitoring, scanning is limited in time. Scouting is a one-off investigation to determine whether a compound poses an environmental problem or not. In comparison to monitoring, scouting is limited in time and space. An initial list of 60 subjects was made from an inventory of earlier compiled potentially relevant topics. Further selection was based on a set of criteria, including: a) relevancy to the the Dutch annual environmental report, b) chain approach, c) Dutch policy priorities and d) multicompartimental approach. Referring to a) the subject to be investigated is considered to be a human-health risk, an ecosysteme risk ; or the compound can be considered a social risk. For b), current emissions are those causing exceedance of environmental quality standards or targets. The selection process, supported by experts judgement, resulted in four themes which will be worked out in 1997. These are: pesticides, phthalates, boron and trichloroethene (tri). To fill the present lack of an overview of the occurrence of pesticides in the various environmental compartiments, a multi-compartimental measurement programme will be carried out on carbendazim, a fungicide and mecoporop-p, a herbicide to show the distribution of these compounds in the Netherlands environment. Phthalates, known for widespread occurrence in the environment, are used on a large scale. However, the scarce knowledge on concentrations in environmental compartiments hampers a risk assessment. The phthalates programme will try to fill the gaps in knowledge by including the measurement of the five most used phthalates in a number of environmental compartiments and biota. There is little known about the occurrence of boron in the environment. However, boron does receive a lot of attention in standard-setting. The measurement programme will consider groundwater, drinking water and precipitation. Research has shown that diffuse soil loads of trichloroethene could give rise to exceedance of soil quality standards. Atmospheric deposition is probably the main cause. A limited measurement programme in soil and upper groundwater will therefore be carried out.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Scanning en scouting zijn vormen van metingen die in ruimte en/of tijd beperkter dan monitoring zijn. Een inventarisatie heeft het uitgangspunt gevormd, welke heeft geresulteerd in een lijst met een zestigtal onderwerpen. Bij de verdere selectie van onderwerpen is gebruik gemaakt van een aantal criteria, a)'MB relevant', d.w.z. het betreft een stof waarvoor mogelijk sprake is van een risico voor de volksgezondheid of voor ecosystemen of het betreft een stof die maatschappelijk als riskant wordt beschouwd ; b)'ketenbenadering', d.w.z. kunnen de huidige emissies leiden tot overschrijding van de (gewenste) milieukwaliteit in een of meerdere van de milieucompartimenten ; c) aansluiting bij DGM kennisvragen ; en d) multicompartimentele activiteiten. De selectie, aangevuld met een experts judgement, heeft voor uitvoering in 1997 vier onderwerpen opgeleverd: bestrijdingsmiddelen, ftalaatesters, borium en trichlooretheen (tri). Het ontbreekt tot op heden aan een integraal beeld van het voorkomen van bestrijdings-middelen in het Nederlandse milieu. Er zal nu voor het eerst een samenhangend multi-compartimentaal meetprogramma worden uitgevoerd voor twee stoffen: carbendazim, een fungicide, en mecoporop-p, een herbicide. Het resultaat zal een overzicht van de verspreiding van deze stoffen over Nederland voor alle milieucompartimenten zijn. Ftalaatesters worden op zeer grote schaal toegepast en kennen een ruime verspreiding in het milieu. Voor de meeste milieucompartimenten ontbreekt echter kennis over voorkomende concentraties ; een risicobeoordeling wordt hierdoor bemoeilijkt. Het programma omvat laagfrequente metingen van o.a. di(2-ethylhexyl)ftalaat (DOP) en benzylbutylftalaat in een aantal milieucompartimenten en in biota. Het project beoogt primair het vullen van kennisleemten.Er is weinig bekend over het voorkomen van borium in het milieu, terwijl de stof wel in de belangstelling staat o.a. in verband met mogelijke normstelling. Het meetprogramma richt zich op het grondwater, (ruw) drinkwater en regenwater. Het resultaat is fenomenologische informatie. Uit onderzoek is gebleken dat de diffuse bodem-belasting met trichlooretheen (tri), mogelijk zodanig hoog is dat de grenswaarde voor de bodem overschreden wordt. De belasting wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door depositie vanuit de atmosfeer. Er wordt een zeer beperkt meetprogramma gericht op bodem en het ondiepe grondwater uitgevoerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-07-31 )