|   print

De kwaliteit van ondiep en middeldiep grond-water in Nederland in het jaar 2000 en verandering daarvan in de periode 1984-2000
[ Quality of shallow and medium-deep groundwater in the Netherlands in 2000 including changes in the 1984-2000 period ]
 
Reijnders HFR, van Drecht G, Prins HF, Bronswijk JJB, Boumans LJM

180 p in Dutch   2004

RIVM rapport 714801030
download pdf (8416Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report documents the quality of shallow (about 10 m below surface level) and medium-deep (about 25 m below surface level) groundwater in the Netherlands in the 1984-2000 period. Observations were grouped according to groups of eco-district areas. The observed concentrations were compared with environmental quality objectives for groundwater. The percentage of the surface with groundwater at concentrations exceeding the environmental quality objectives (%OBS) was calculated and depicted in maps for 2000. Maps showing the change in %OBS in the 1984-2000 period are also presented. In the sandy and loess areas, high OBS percentages (at least > 10%) are shown for nitrate, potassium and aluminium that are the effect of a combination of over-fertilisation, acidification and aggravation of drought. The effects highly resemble each other and are therefore not discernible. The %OBS that is observed in the shallow groundwater is often found to be higher than the %OBS in the medium-deep groundwater. Specifically, increased concentrations for cadmium, nickel and zinc occurs in the sandy area of the southern Netherlands. It is most plausible that the elevated concentrations represents the effect of a combination of over-fertilisation, acidification, aggravation of drought and the properties of the subsoil (poor, pyrite-containing), and not the effect of transport due to the burdening of the subsoil (caused by direct burdening with trace elements from the metal industry or fertiliser/manure). In clay and peat areas, high %OBS's are found for chloride, sulphate, ammonium, phosphate and potassium as a result of marine deposits. Often the %OBS observed in medium-deep groundwater are higher than in shallow groundwater. The %OBS for arsenic is inherently high in the marine clay and peat areas. In general, the groundwater quality did not change much in the 1984-2000 period. Only the concentration of chloride shows a decrease. This corresponds with the observed decrease in the chloride load on the soil in the Netherlands.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Gerapporteerd wordt over de kwaliteit van het ondiepe (circa 10 m-mv) en middeldiepe (circa 25 m-mv) grondwater in Nederland in de waarnemingsperiode: 1984-2000. De waarnemingen zijn gegroepeerd in zogenaamde ecodistrictgroepen. Per ecodistrictgroep is het percentage Oppervlakte uitgerekend met grondwater met concentraties Boven de kwaliteitsdoelstelling zoals bijvoorbeeld de Streefwaarde (%OBS) en voor het jaar 2000 in kaartjes afgebeeld. Ook zijn kaartjes gepresenteerd met de verandering van het %OBS tussen 1984 en 2000. In het ondiepe grondwater in de zand- en lossgebieden worden hoge %OBS (tenminste > 10%) gevonden voor nitraat, kalium, aluminium door effecten van vermesting, verzuring en verdroging. De effecten lijken veel op elkaar en zijn daardoor niet onderscheidbaar. De %OBS in het ondiepe grondwater zijn vaak hoger dan in het middeldiepe grondwater. Specifiek in het zuid-Nederlandse zandgebied komen de hoogste %OBS voor cadmium, nikkel en zink voor. Het meest aannemelijk is dat dit het gevolg is van vermesting, verzuring en verdroging in combinatie met de eigenschappen van de ondergrond (arm, pyriethoudend) en niet van transport vanaf het bodemoppervlak (directe belasting van metalen vanuit metaalindustrie of mest). In de zeeklei-/veengebieden worden door mariene afzettingen hoge %OBS gevonden voor chloride, sulfaat, ammonium, fosfaat en kalium. Vaak zijn hier de %OBS voor het middeldiepe grondwater hoger dan voor het ondiepe grondwater. In het rivierengebied is van nature het %OBS voor arseen hoog. Over het algemeen is de grondwaterkwaliteit tussen 1984 en 2000 weinig veranderd. Alleen bij chloride vertoont het %OBS een daling, wat overeenkomt met de daling van de Cl-belasting.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-12-17 )