|   print

Meetprogramma 'kwaliteit bovenste grondwater landbouwbedrijven'; resultaten tweede bemonstering 1993
[ Monitoring programme 'quality of shallow groundwater on farms'; results of the second year 1993 ]
 
van Swinderen EC, Fraters B, Vissenberg HA, de Haan T, de Hoop DW

108 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 714831001
download pdf (5180Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A three-year monitoring programme was started in 1992 to assess the quality of the upper groundwater in the sandy regions of the Netherlands due to fertilisers and manure in agriculture. This programme is a cooperative effort of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) and the Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO). The report contains the monitoring results of the first two years of the programme. Furthermore, a multiple regression analysis was carried out using data from the LEI-DLO farm-accounting system. This was to find a relationship between farm management practice and groundwater quality. The upper 100 cm of groundwater occurring within five metres from the surface was sampled at 94 farms and analysed for chloride, nitrate, ammonium, potassium, dissolved organic carbon, phosphate (ortho and total) and the heavy metals cadmium, copper and zinc. The farms (75 cattle farms and 19 arable farms) are situated in the central, northern, eastern and southern sandy regions of the Netherlands.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In maart 1992 is een driejarig meetprogramma gestart voor de kwaliteitsmeting van het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven in het zandgebied. Naast het bepalen van de huidige toestand is dit programma ook bedoeld om relaties te vinden tussen de grondwaterkwaliteit en het bodemgebruik (waaronder het gebruik van meststoffen). Het meetprogramma is een proefproject dat moet leiden tot de inrichting van een meetnet voor de kwaliteitsmonitoring van het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven. De opzet van het meetprogramma is primair gericht op uitspraken kunnen doen over de kwaliteit van het bovenste grondwater op bedrijfsniveau. Het project wordt uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het LEI-DLO in opdracht van de ministeries van VROM en LNV. Dit tweede rapport doet verslag van de resultaten van het onderzoek in 1993 op circa 100 landbouwbedrijven in het zandgebied. Het betreft 4 categorieen veehouderijbedrijven en de akkerbouwbedrijven in de veenkolonien. De resultaten uit 1993 worden vergeleken met de resultaten van 1992. Met de bemonsterde bedrijven wordt een representatief beeld gegeven van de kwaliteit van het bovenste grondwater in ongeveer 62% van het areaal cultuurgrond in de zandgebieden van Nederland.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM het Landbouw Economisch Instituut van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (LEI-DLO) Den Haag
( 1996-09-30 )