|   print

Geluidmaatregelen: kosten en baten
[ Noise abatement measures; costs and benefits ]
 
Nijland H, van Kempen EEMM, Jabben J, Annema JA

32 p in Dutch   2001

RIVM Rapport 715120005

Toon Nederlands

English Abstract
In this study, by order of the dutch ministry of public housing, spatial planning and the environment, the effects, costs and benefits of a set of noise control measures have been evaluated. The noise control measures might be part of an intensified noise abatement policy and are directed at reducing the noise emission from road- and railway traffic and thus reducing outdoor noise levels, both in urban and rural areas. The measures are to be implemented eventually during the period 2010-2030. Costs and benefits have been calculated in monetary units.The study is explicitly not meant to narrow down the policy process to a simple financial calculation. To estimate the effects an acoustic model has been used in which the noise emission from all roads, railway lines and major airports were taken into account. In order to evaluate the effectiveness of the proposed measures the developments of the noise situation with and without the implementation of noise control measures were compared. The results indicate that the implementation of the noise control measures would lead to a significant improvement (e.g. the percentage of noise-exposed dwellings will be reduced to 7 % of the current percentage) of the noise situation in the Netherlands in the period 2010-2030. However an important condition for a successful noise abatement program is that it is supported by all authorities (national, provincial and local). The costs of the noise control measures were estimated from recent investigations. The total costs of the measures over the period 2000-2030 amount roughly from fl. 3 to 4 mld. (prices 2000). With regards to the benefits the method of 'hedonic pricing' has been used in which the market value of dwellings decreases with increasing noise levels. The benefits of the noise abatement program were estimated by comparing the market value of the dwellings in 2030 with- and without the implementation of noise measures. The benefits over the period 2010-2030 based on 'hedonic pricing' amount from at least fl. 10 mld. (prices 2000), when the lowest depreciation rate of the dwellings as found in literature is used and up to fl. 26 mld. when the highest depreciation rate is used. In case it would turn out that the reduction of noise emissions after the implementation of the measures would be less than expected, the benefits based on 'hedonic pricing' would still amount to fl. 8 mld at lowest depreciation rate. Other possible benefits, such as increased availability of building lot or health effects were not taken into account. Thus, the benefits as represented in this report are an underestimation.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van het ministerie van VROM is een kosten-baten studie verricht aan een pakket van geluidmaatregelen gericht op het verminderen van de geluidemissie van weg- en railverkeer in de periode 2010-2030. Doel van de studie was het in beeld brengen van de effecten, de kosten en de baten van dit maatregelenpakket, als bouwsteen voor de discussie over doelstellingen en maatregelen in NMP4-kader. Om kosten en baten op een vergelijkbare wijze in beeld te brengen is ervoor gekozen deze in geld uit te drukken. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van dit rapport de (beleidsmatige) afweging daarmee te vernauwen tot een simpele financiele optelsom. Om de effecten in kaart te brengen is door het RIVM gebruik gemaakt van een akoestisch model waarin het gehele weg- en railverkeersnet in Nederland alsmede de ligging van woon- en stiltegebieden is opgenomen. De effectiviteit van het pakket is gebaseerd op een vergelijking van de situatie in 2010 en 2030 met en zonder implementatie van het maatregelenpakket. De resultaten geven aan dat, ten opzichte van het huidige (vastgestelde) beleid, bij beleidsintensivering en implementatie van het pakket van maatregelen als voorgesteld door VROM in 2030 een aanzienlijke verbetering (bijvoorbeeld een reductie van het percentage geluidbelaste woningen tot 7 % van het huidige percentage) van de Nederlandse geluidhinderproblematiek kan worden verwacht. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is echter dat er ten aanzien van het te voeren beleid bij alle overheden voldoende draagvlak bestaat. De kosten van de maatregelen zijn geschat op basis recent onderzoek. Het onderzochte pakket komt over de gehele periode 2010-2030 op ongeveer fl. 3 tot 4 miljard (prijzen 2000). De baten van de maatregelen vrijkomend in de periode 2010-2030 zijn geschat op basis van 'hedonic pricing', waarbij de marktwaarde van de totale Nederlandse woningvoorraad evenredig afneemt met toename van de geluidsbelasting. De baten komen op tenminste fl. 10 mld. wanneer de laagste literatuurwaarde voor waardevermindering van de woningvoorraad wordt aangenomen en komen op fl. 26 mld. bij de hoogste literatuurwaarde. Bij een tegenvallende reductie van de geluidsemissie komen de baten bij de laagste aanname voor waardevermindering op fl. 8 mld. Overige baten als vrijkomende bouwgrond en gunstige gezondheidseffecten zijn buiten beschouwing gelaten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-09-14 )