|   print

[  ]
 
Velde RJ van de , Dauvellier PL , Reijs ThAM , Waals JFM van der , Bouwman AF , Wee GP van

55 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
The Ministry of Housing, Physical planning and Environment wants to achieve a better coordination of environmental and physical planning policies. In this report the relation between environment and physical planning is discussed on a conceptual level and illustrated in two case studies for the urban and the rural environment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Binnen het Ministerie van VROM bestaat de wens om te komen tot een verdergaande afstemming en integratie van het milieubeleid en het ruimtelijk beleid. Inzicht in de inhoudelijke samenhang tussen milieu en ruimtelijke ordening is in dit kader van belang. In dit rapport wordt deze samenhang in beeld gebracht. Dit gebeurt in eerste instantie door een verkenning van concepten. Een synthese van deze concepten leidt tot een model met als vier hoofdelementen doelen, activiteiten, eigenschappen (van de omgeving) en kwaliteiten, waarbij elk element een 'stroom'- en een 'gebieds'-aspect heeft. Vervolgens worden twee meer concrete cases uitgewerkt. Deze cases illustreren enerzijds hoe ruimtelijke ontwikkelingen de milieukwaliteit beinvloeden en anderzijds hoe de milieukwaliteit invloed heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden voor ruimtelijke functies. In de eerste case wordt de relatie tussen verstedelijking en mobiliteits- en milieu-effecten behandeld. De tweede case bespreekt de vermestingsproblematiek in relatie tot ruimtelijke ordening in het landelijk gebied. Hierbij komen de internationale, nationale en regionale dimensie aan de orde. De cases zijn mede bedoeld om het conceptuele model te illustreren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-01-31 )