|   print

[  ]
 
Franken ROG ; Soczo ER ; Bakker RHG

29 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
For future versions of the integrated reports: Environmental Balance and Environmental Outlook, RIVM has chosen to present an overview of environmental issues, especially those related to actual and future environmental policies in the Netherlands. In terms of so-called target and related policy monitoring indicators. These environmental indicators are represented by a limited numbers of concise and appealing parameters to present the vast amount of information on environmental pressure and quality. This report defines Environmental indicators for the extent of soil pollution and the progress of soil remediation and of soil protection restricted to point sources. The most important gaps and discrepancies between definition of indicators and quantification (collecting data) are listed. It is concluded that for the present quantifying the majority of the listed indicators, for instance where information structures are lacking or relevant parameters are not collected, is not possible.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Beschreven wordt welke indicatoren voor bodemsanering en bodembescherming van lokale bronnen in de Milieubalans/Milieuverkenningen opgenomen kunnen worden. Drie hoofdonderwerpen zijn behandeld: de omvang en ernst van de (water) bodemverontreiniging, (water) bodemsanering en tot slot bodembescherming. Per hoofdstuk wordt aangegeven: welke indicatoren zijn ontwikkeld ; op welke manier de onderscheiden indicatoren nader kunnen worden ingevuld ; welke informatie hiervoor ter beschikking staat (of komt) ; welke informatie benodigd is en welke knelpunten voorzien worden bij vergaren van de benodigde informatie. Op basis van het in het NMP2 geformuleerde bodembeschermingsbeleid zijn indicatoren ontwikkeld voor: de omvang van de bodemverontreiniging; de sanering of beveiliging van ernstig/urgente gevallen ; het voormalig, huidig en toekomstig gebruik van verontreinigde grond ; de geleverde en te leveren financiele inspannig door doelgroepen ; de geleverde financiele inspanning opgedeeld naar saneringsvorm; grondstromen als gevolg van de bodemsaneringsvorm; bodemkwaliteitsontwikkeling als gevolg van bodembelasting. Voor de "minimalisatie van de stagnatie van maatschappelijke processen" en optimale besteding van de financiele middelen" zullen nog indicatoren moeten worden vastgesteld en een gegevensinfrastructuur worden ontwikkeld. Ook is geconstateerd dat een indicator voor "beleidsmonitoring bodembescherming" verder uitgewerkt moet worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-06-30 )