|   print

Onderzoek beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens voor monitoring van het bodemsaneringsbeleid
[ Investigating the availability and quality of data for monitoring soil remediation policy results ]
 
Versluijs CW, Otte PF, Soczo ER

102 p in Dutch   1999

RIVM Rapport 716101003
download pdf (4916Kb)  
Uitgevoerd ism Tauw  

Toon Nederlands

English Abstract
The project 'Monitoring soil remediation policy results' represents a co-operative effort in the Netherlands of provinces (IPO), municipalities (VNG) and the Soil Directorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) to develop a set of monitoring indicators. These would illustrate the extent of the soil pollution, the progress and costs of the soil cleanup actions, and the use of legal and financial policy instruments in line with the goals of National Environmental Policy Plan 3 and the Dutch Cabinet as standpoint on 'soil remediation in the Netherlands'. To structure future data collection, data were subdivided into periodical and historical data. The periodical data, to be collected annually (starting in the first year of the actual monitoring), cover all proposed indicators. The historical data, to be collected once for the preceding period, cover only some of the proposed indicators. The aim of this subproject, reported on by RIVM and Tauw Consulting Engineers, was to review the feasibility of the proposed indicators on the basis of availability and quality of the necessary data. Only the data in databases and archives of the soil remediation authorities (12 provinces and 4 major cities), and the Ministry of VROM were considered. A questionnaire on the availability and the quality of the necessary data was followed, after completion, by interviews with representatives of each targeted party. The results were assessed with a scoring method. The main conclusions on availability and quality of data for monitoring are summarized as follows: 1) necessary historical data are rarely completely available from databases and will require a search in the archives, while a collection of necessary periodical data for annual monitoring is more feasible; 2) the indicators for monitoring the progress of the soil cleanup are feasible when based on numbers of sites; 3) for collection of data on the polluted surface size, the volume of the polluted groundwater, the (average) costs of remedial action paid for by private funds and new cases of soil pollution (after 1986) will require a relatively large effort; 3) data for the the actual monitoring), cover all proposed indicators. The historical data, to be collected once for the preceding period, cover only some of the proposed indicators. The aim of this subproject, reported on by RIVM and Tauw Consulting Engineers, was to review the feasibility of the proposed indicators on the basis of availability and quality of the necessary data. Only the data in databases and archives of the soil remediation authorities (12 provinces and 4 major cities), and the Ministry of VROM were considered. A questionnaire on the availability interviews with representatives of each targeted party. The results were assessed with a scoring method. The main conclusions on availability and quality of data for monitoring are summarized as follows: 1) necessary historical data are rarely completely available from databases and will require a search in the archives, while a collection of necessary periodical data for annual monitoring is more feasible; 2) the indicators for monitoring the progress of the soil cleanup are feasible when based on numbers of sites; 3) for collection of data on the polluted surface size, the volume of the polluted groundwater, the (average) costs of remedial action paid for by private funds and new cases of soil pollution (after 1986) will require a relatively large effort; 3) data for the proposed indicator on social stagnation due to soil pollution are currently unregistered and consequently not available. In general, most indicators will be feasible, depending on how acceptable the effort is to find the historical missing data. The costs of the archive searches needed to complete all historical indicators are estimated at ca. 4 million Dutch guilders (1.8 million Euro). Results should be considered as preliminary; these will be used to compose the final list of indicators to be nationally implemented and to serve as an aid in defining the necessary efforts to implement the monitoring.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het IPO-VNG-VROM/DGM/Bodem-project Monitoring bodemsaneringsbeleid (Mbb) zijn indicatoren ontwikkeld voor monitoring t.b.v. politiek-bestuurlijke verantwoording van de bevoegde gezagen bodemsanering en het ministerie van VROM en voor de Milieubalans van het RIVM. Met deze indicatoren kan de uitvoering van de beoogde beleidsdoelstellingen van NMP3 en het Kabinetstandpunt worden gevalueerd en een beeld worden gevormd over de omvang van de bodemverontreiniging, de voortgang en kosten van de bodemsanering en de inzet van beleidsinstrumenten. De monitoring richt zich zowel op Wbb-budget saneringen als saneringen in eigen beheer (waaronder convenanten). De doelstelling van dit deelproject van Mbb, uitgevoerd door RIVM i.s.m. Tauw, was om de haalbaarheid van de ontwikkelde indicatoren te onderzoeken op basis van beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens die aanwezig zijn bij de bevoegde gezagen bodemsanering (12 provincies en 4 grote steden) en het ministerie van VROM/DGM/Bodem. Er is bij deze instanties een schriftelijke enquete uitgevoerd, gevolgd door interviews. Hierbij is ook aandacht besteed aan het uniforme gebruik van begrippen en aan de karakteristieken van de huidige informatie-systemen. Het rapport geeft de resultaten en conclusies weer voor de landelijke haalbaarheid van de indicatoren en hiervoor benodigde gegevens. De beschikbaarheid van de periodieke gegevens die jaarlijks zullen worden verzameld vanaf de start van de monitoring is met name goed voor de voortgang van bodemsanering op basis van aantallen (verdachte, onderzochte, ernstige, urgente, gesaneerde) locaties/gevallen. Het verzamelen van gegevens m.b.t. oppervlakte verontreinigde locaties/gevallen, de omvang van verontreinigd grondwater en m.b.t. de (gemiddelde) saneringsuitgaven voor saneringen in eigen beheer vergen meer inspanning. Gegevens over maatschappelijke stagnatie worden momenteel niet geregistreerd en zijn ook niet beschikbaar. Gegevens over nieuwe gevallen zijn moeilijk te achterhalen. Eenmalige (historische) gegevens zijn in het algemeen slecht beschikbaar uit de aanwezige databases en zullen vaak dossier-onderzoek vergen. De kosten van dit dossieronderzoek worden op ca. 4 miljoen gulden geschat

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-03-01 )