|   print

Bodembelasting door gereguleerde bronnen
[ The impact of micropollutants from non-point sources on soil quality ]
 
Franken ROG, Vissenberg HA, Willems WJ

90 p in Dutch   1998

RIVM rapport 716601003
download pdf (4546Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this literature survey to assess the accumulation of micropollutants in activities regulated by General Administrative Order (GAO) of the Dutch Soil Protection Act, seven GAOs were considered. The main aim was to determine by means of a critical load approach if the annual accumulation of micropollutants from activities regulated by the GAOs would cause exceedance of the Dutch target value within a 100-year period. A secundary aim was to evaluate this critical load approach, as described and used in earlier RIVM studies. In this approach, the actual annual loads to soil (kg.ha-1.yr-1) from activities mentioned above are compared with critical loads for micropollutants. Critical loads are calculated using a model called SOACAS and represent the annual loads which will prevent the target value for soil being exceeded for a defined time period. The annual input of micropollutants is compared with these critical loads. To avoid accumulation of micropollutants in groundwater, a critical load is introduced to protect the soil water. In conclusion, additional policy measures will have to be generated to avoid accumulation of micropollutants exceeding Dutch target values for soil and groundwater. Sharp emission reduction is especially necessary for copper and zinc from pig manure. Recommendations considered for advanced research, monitoring and policy have been proposed for each of the GAOs.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op basis van literatuuronderzoek is nagegaan of restemissies van microverontreinigingen vanuit door AMvB's Wet Bodembescherming gereguleerde activiteiten voldoende laag zijn om over een periode van 100 jaar de streefwaarden voor bodem en grondwater te kunnen handhaven. Bij de berekeningen is uitgegaan van de maximale emissie-eisen welke in de AMvB's Wet Bodembescherming zijn vastgelegd. Deze emissies-eisen zijn vergeleken met de kritische bodembelasting en de kritische bodembelasting ter bescherming van het grondwater dit betreft de belasting waarbij respectievelijk de streefwaarde bodem en de streefwaarde grondwater net niet wordt overschreden. Per AMvB zijn conclusies en aanbevelingen opgenomen. De belangrijkste conclusies zijn: Dierlijke meststoffen (BGDM): De concentratie van koper en zink in dierlijke mest (met name varkensmest) geeft aanleiding tot overschrijding van de streefwaarde voor bodem- en grondwater hierbij is reeds rekening gehouden met voorstellen voor de fosfaat-eindnorm zoals vastgelegd in de gewijzigd meststoffenwet. Compost (BOOM): De eisen voor schone compost in het BOOM geven aanleiding tot overschrijding van de koper en zinkconcentratie in bodem en grondwater indien de compost aangewend wordt in combinatie met dierlijke mest. Voor het vaststellen van de bodembelasting is het zinvol rekening te houden met de belasting van het (ondiepe) grondwater. Met name voor zware metalen welke relatief mobiel zijn (cadmium en zink).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-11-02 )