|   print

RID-VEWIN Rainwater Measurement Network ; part 1 Summary and statistical analysis of the measurement results
[ RID-VEWIN Meetnet Regenwater 1978-1982 ;deel 1 Samenvatting en statistische bewerking van de meetresultaten ]
 
van de Meent D, van Oosterwijk JAA, Aldenberg T, Vrijhof H

p in English   1985

RIVM Rapport 717801002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de periode medio 1978 tot eind 1982 zijn door het RID, in samenwerking met VEWIN chemische analyses verricht van regenwater, verzameld op 27 lokaties in Nederland. Dit RID-VEWIN Meetnet Regenwater had tot doel inzicht te verschaffen in de belasting van het aardoppervlak met verontreinigingen vanuit de atmosfeer. Naast zure en potentieel verzurende componenten bevat regenwater aanzienlijke hoeveelheden spoorelementen. Met name de gehalten aan cadmium, koper, lood en zink zijn hoog te noemen: ze zijn ongeveer even hoog als de gehalten in Rijnwater en ruimschoots hoger dan die in grondwater. In balansstudies dient daarom in het algemeen met de belasting vanuit de atmosfeer rekening te worden gehouden. Op langere termijn vormt de voortdurende toevoer van dit zure, zware metalen bevattende, regenwater zowel direct als indirect een bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater. Het rapport is een engelse vertaling van de oorspronkelijke Nederlandse versie, rapport no. ECOWAD 84-01.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-05-31 )