|   print

Gedetailleerd onderzoek naar de effecten van vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Bodegraven op de waterkwaliteit van het ontvangende slootsysteem. Deel II: De biologische kwaliteit
[ A detailed study on the chemical and biological impact of combined sewer overflows upon a water regulation ditch in Bodegraven. Part II: Biological aspects ]
 
Luttik R, de Zwart D

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 718474002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport presenteert de biologisch getinte resultaten van een 2-jarig onderzoek naar de gevolgen van riooloverstorten op een sterk doorstroomde sloot te Bodegraven. Bij de evaluatie is een onderscheid gemaakt naar de korte en lange termijn effecten. De effecten op een termijn van uren tot dagen na een overstorting beperken zich tot het losbreken en/of uitspoelen van de zeer kleine organismen, algen en zooplankton. De achtergrondkwaliteit (tussen overstortingen) wordt vrijwel geheel bepaald door andere systeemkenmerken dan de belasting met rioolvuil. Ten aanzien van de belasting met facale micro-organismen kan worden gesteld dat de met een overstorting gepaard gaande verhoging van de aantallen al na enkele etmalen niet meer is terug te vinden. Uit een eenmalig uitgevoerd paleolimnologisch onderzoek naar de historische ontwikkeling van de macrofauna gemeenschap is gebleken dat deze gemeenschap in vroeger dagen een betere waterkwaliteit weerspiegelde. Hiermee is het enige lange termijn effect herkend.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-11-30 )