|   print

Gedetailleerd onderzoek naar de effecten van vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Bodegraven op de waterkwaliteit van het ontvangende slootsysteem. Deel III: Integrerend eindrapport
[ A detailed study on the chemical and biological impact of combined sewer overflows upon a water regulation ditch in Bodegraven. Part III: Integrative conclusions ]
 
de Zwart D, Luttik R

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 718474003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapportdeel vormt een integrale evaluatie van de chemische en biologische gevolgen van riooloverstorten op een sterk doorstroomde sloot te Bodegraven. De belangrijkste conclusie die wordt getrokken bestaat daaruit dat door de sterke doorstroming van het ontvangende slootsysteem met water uit de Oude Rijn de effecten beperkt tot een marginale omvang en zeer korte duur. Bij een evaluatie van de gevolgen van de doorstroming wordt de kanttekening geplaatst dat de chemische kwaliteit van het gebruikte water zal worden weerspiegeld in het ontvangende water. Het gebruikte water moet dus van onbesproken kwaliteit zijn. Verder wordt erop gewezen dat de rioolvuilcomponenten die met de doorstroming worden verspreid in een uitgestrekt achterland een bedreiging kunnen vormen voor locale beheersdoelstellingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-11-30 )