|   print

[  ]
 
Gestel CAM van , Wie-Chun Ma* , Wegman RCC , Lagas P , Dis WA van , Herbold HA , Bodt J* , Ruiten E de* , Hoekstra JA

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De acute toxiciteit en bioaccumulatie van een vijftal chloorfenolen in twee regenwormsoorten werd bepaald in twee zandgronden met een verschillend gehalte aan organische stof en vergeleken met adsorptiegegevens. De resultaten duiden erop dat de toxiciteit en daarmee de beschikbaarheid van chloorfenolen in de bodem voor regenwormen wordt bepaald door de concentratie in het bodemvocht en voorspeld kan worden op basis van adsorptiegegevens. De soort Eisenia andrei was in alle gevallen gevoeliger dan de soort Lumbricus rubellus ; het verschil in gevoeligheid nam toe bij toename van de lipofiliteit van de onderzochte stoffen. De bioaccumulatie vertoonde een veel minder duidelijk verband met bodemvochtconcentraties en was niet te voorspellen m.b.v. adsorptiegegevens. Geconcludeerd wordt dat dit onderzoek goede mogelijkheden biedt voor het opstellen van structuur-activiteitsrelaties voor de bodem.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-05-31 )