|   print

[  ]
 
Hart MJ 't , Breugem PM , Veen RPM van

25 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De resultaten en de meetmethoden van de volgende parameters: pH, zware metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen, polyaromatische koolwaterstoffen en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen worden beschreven. De gevonden concentraties aan zware metalen zijn wat zink, nikkel, koper, cadmium en chroom betreft kleiner dan de A-toetsingswaarde (uitzondering 1 monster met een kopergehalte van 1150 mg per kg). De gehalten aan lood in de gereinigde grond overschrijden de A-waarde en bevinden zich rond de B-waarde respectievelijk 50 en 150 mg per kg droge stof. De gevonden cyanideconcentraties bevinden zich aanzienlijk boven de detectiegrens (0.005 mg per kg droge stof). De (referentie)-A-waarde bedraagt echter 5 mg cyanide per kg droge stof. De geanalyseerde monsters bevatten volgens de beschreven analysemethoden concentraties aan de voornoemde groepen organische verbindingen die kleiner zijn dan de opgegeven detectiegrenzen. Uitzondering hierop zijn de aangetoonde chloorfenolen. De concentraties hiervan liggen veelal tussen de A en de B-waarde respectievelijk (individueel) 0.01 en 0.5 mg per kg droge stof. De resultaten hiervan blijken echter moeilijk verklaarbaar.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-06-30 )