|   print

Toxiciteit van 45 prioritaire organische stoffen voor sla (Lactuca sativa). Eindrapport van het RIVM-aandeel in het project Fytotoxiciteit 2
[ Toxicity of 45 priority organic substances for lettuce (Lactuca sativa). Final report on the RIVM-part in the project Phytotoxicity 2 ]
 
Hulzebos EM, Dirven-van Breemen EM, van Dis WA, van Gestel CAM, Herbold HA, Baerselman R, Stolk M

49 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 718710002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft het RIVM-aandeel in een onderzoek naar de fytotoxiciteit van 80 prioritaire stoffen, dat is uitgevoerd door TNO en het RIVM. Effecten van een 45-tal organische verbindingen op de kieming groei en overleving voor sla (Lactuca sativa) zijn bepaald in grond (14 dagen) en in voedingsoplossing (21 dagen). De kieming wordt pas bij hoge concentraties volledig geremd, terwijl al bij veel lagere concentraties vertraging van de kieming optreedt. Vooral bij vluchtige en goed afbreekbare verbindingen is de groei bij 1000 mg/kg grond weinig geremd (minder dan 50% ; gebaseerd op toegevoegde waarden). De nominale EC50-waarden zijn voor een aantal stoffen teruggerekend naar concentraties waaraan de planten gemiddeld zijn blootgesteld gedurende 7 en 14 dagen (EC50-gemiddeld). Wanneer de halfwaardetijde van de teststoffen kleiner is dan 3 dagen dan is de EC50-gemiddeld een factor 10-50 lager dan de EC50-nominaal. De meeste stoffen die in grond EC50-waarden hebben > 1000mg/kg blijken bij continue blootstelling in voedingsoplossing al bij lage concentraties tot effecten te leiden. De effecten van teststoffen op planten gekweekt op voedingoplossing kunnen echter niet direct geextrapoleerd worden naar effecten in het veld. Bij lage concentraties teststof werd de groei soms gestimuleerd. De ecologische betekenis van het effect is nog onbekend. Voor de geteste stoffen is een klassering gemaakt naar de mate van fytotoxiciteit. Er lijkt sprake te zijn van een relatie tussen giftigheid en bepaalde fysisch-chemische eigenschappen van stoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-12-31 )