|   print

[  ]
 
Manger R ; Schouten AJ

90 p in Dutch   1989

download pdf (2026Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van de Directie Bos- en Landschapsbouw (voormalig Staatsbosbeheer/ sector Bosontwikkeling) van het ministerie van Landbouw en Visserij is deelgenomen aan de praktijkproef Peel. Naast bosbouwkundige aspecten wordt er in de bekalkings-proeven ook aandacht besteed aan effecten op andere onderdelen van het ecosysteem. In verschillende deelprojecten worden diverse organismen en fysisch-chemische processen bestdeerd. In di rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek dat gedaan is aan de vrijlevende bodemnematodenfauna, in de eerste 8 maanden na de bekalking. Drie verschillende bostypen zijn bemonsterd (zomereik, grove den en douglas). Uit dit onderzoek is gebleken dat: 1. de pH na bekalking in de strooisellaag toenam van 4 tot neutraal. 2. het vochtgehalte niet veranderde t.g.v. de bekalking. 3. de totale nematodendichtheid in alle bossen en lagen niet beinvloed werd door de bekalking 4. de drie bossen een specifieke nematodenfauna-samenstelling hebben 5. alleen in het eikebos de bacterie-eters een toename lieten zien na bekalking. Er eerder sprake van tijdseffect is op de nematodenfauna dan kalkeffect.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-11-30 )